is toegevoegd aan uw favorieten.

Acht eeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinden, ik moet eerst mijn vader raadplegen voor en aleer ik er toe kan overgaan, om de uwe te zijn!"

zyIk zal u dus hier wachten; zoodra de eerste stralen der zon de aarde verlichten."

«(En ik zal er zijn!" riep Horsa.

Daarna verwijderden zich beiden, en Ridder Lcm vond in het huis des Konings weldra een geschikte slaapplaats, en sliep spoedig in, droomende van haar, die hem zoo dierbaar was.

HOOFDSTUK VII.

Den volgenden morgen begaf zich de Ridder op de afgesproken plaats, en weinige oogenblikken later verscheen ook Horsa aldaar.

Het gelaat van het schoone meisje was echter geheel veranderd, de schoone roode rozekleur, die nog daags te voren hare kaken versierde, was verdwenen, en aan hare vochtige oogen konde men ten duidelijkste bespeuren, dat zij geweend had.

//Heer Lern!" sprak zij weenende, terwijl zij den geliefde met oogen, die in een tranenvloed baadden, aanzag, //heer Lem! ik kan de uwe nimmer worden, de Goden hebben zich tusschen u en mij gesteld. Mijn vader heb ik op dit oogenblik geraadpleegd, en hij heeft mij een geheim toevertrouwd, dat mij geleerd heeft, dat nimmer iemand mij de zijne zal kunnen noemen."

//Hoe Horsa!" riep de ridder verwonderd, //wat heeft u zoo eensklaps van besluit doen veranderen?"