is toegevoegd aan je favorieten.

Acht eeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

Eer wij nu verder met ons verhaal kuuneii voortgaan , word ik door de noodzakelijkheid gedwongen, hier in weinige woorden den Lezer eenigzins nader met den man bekend te maken, wiens naam boven dit geplaatst is. Zij, die dus alleen dit boek om de verdichting lezen, kunnen dit Hoofdstuk gerust overslaan , als niet anders dan den levensloop van Bonifacius bevattende, terwijl ik daareutegen geloof,dat den weetgierigen l,ezer geen ondienst wordt gedaan, met denzelven hier ter neder te schrijven.

Bonifacius, een Engelschuian of'Schot van afkomst, die ook Winfrid heette, begaf zich omtrent het jaar 717 herwaarts, met het doel den Christelijken godsdienst alhier te prediken. Zijn eerste verblijf was te Wijk bij Duurstede, en na eerst Utrecht te hebben bezocht en na vergeefsch getracht te hebben Koning Radboud tot het Christendom over te halen keerde hij naar zijn Vaderland terug.

Toen vertrok hij naar Rome, alwaar hij omtrent het jaar 719 door Paus Gregorius I[ gemachtigd ■werd, om liet Evangelie onder de Heidenen in Germanië te prediken, terwijl dezelfde Paus tevens algemeene brieven aan de Christenen schreef, om Bonifacius als hun leeraar en herder aan te nemen.

Nadat Bonifacius vernomen had, dat Koning Radboud , dien hij den vijand der algemeene Kerk noemde, gestorven was, en Utrecht zich weder in de macht der Friezen bevond, begaf hij zich derwaarts, en werd met de meeste hartelijkheid door Willebrord ontvangen. Vervolgens werd hij in 723 tot Bisschop

ACHT EEUWEN. 11.