Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oen weinig te bedaren. en verhaal mij Jan wat u wedervaren is."

Nadat Rolla zich eenigzins hersteld had, begon hij zijn verhaal aan den Bisschop mede te deelen, op welke wijs hij tot Frisa gekomen was, en hoe hij zich op haar smeeken bij de komst van zijn broeder onder de netten verscholen had, ten einde daar af te wachten hetgeen er verder zoude voorvallen. //Hadde ik slechts eenigszins bemerkt," aldus vervolgde Rolla zijn verhaal, ,/hadde ik slechts eenigszins bemerkt, «lat mijn broeder vergevingsgezind was, zoo ware ik terstond uit mijn schuilplaats te voorschijn gesprongen en hadde hem de hand ter verzoening aangeboden. Helaas! hoe werd ik in mijn hoop bedrogen, alle beden, die zijn echtgenoote om onze verzoening tot hem richtte, alle moeiten, die zij aanwendde , leden schipbreuk op zijn ijskoude ongevoeligheid. Ja, hij durfde zelfs de deugdzame Frisa van een misdaad beschuldigen, die zij nimmer zoude begaan; want hoewel nog het Heidtnsche geloof toegedaan, is de huwelijkstrouw bij haar heilig, en zij zoude deze zelfs niet voor al de schatten der aarde schenden.

„Een der honden, welke mijn broeder op de jacht vergezeld hadden, ontdekte mijn schuilplaats, en gaf door een luid geblaf van deze ontdekking kennis. Ik had, uit hetgeen er gebeurd was, reeds duidelijk bespeurd, dat indien Gundebald mij ontdekte, het met mij ware gedaan geweest, en het «as misschien het eenige, waaraan ik mijn behoud te danken had, namelijk, dat ik op dit zelfde oogenblik een stuk brood bij mij vond, hetwelk ik heimelijk den hond toewierp, die zich daarop voor eenige oogenblikken stil hield. — Terstond kroop ik

ACHT ÜÏUWrN II. 15