Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven schoon en gelukkig maakt, heeft hij aan zijn overtuiging opgeolFerd; en toch wordt hij vervolgd, en de laagste, verachtelijkste weelde, die geen geloof kent, maar den naam van katholiek draagt, vindt eerbied en aanzien bij die vervolgende kerk. Terwijl hij zich, in de vrees dat een plotselinge verontschuldiging argwaan teweeg zou brengen, voor het feest bij Meerwoude gereedmaakte en den vreemdeling vaarwel zeide, was er een bitter gevoel in zijn hart; hij vergeleek de menschen, die daar in veiligheid tot hun vermaak bijeenkwamen, met de bedreigde, alleen het gebed zoekende schaar, die hij zooeven gezien had ; deden de ketters onrecht, wanneer zij verklaarden het betere deel te kiezen ?

Het gezelschap bij Reinout was overigens, ofschoon katholiek, niet kerksch gestemd; de woorden althans, waarvan Edward bij zijn binnentreden er nog eenige opving, klonken wel minder verheven, maar niet minder verwerpend dan de taal van den protestantschen leeraar.

»Ze vertellen voor zeker, dat de Paus aan koning Filips subsidiën zal zenden, om de ketters te bestrijden," merkte De Burge aan.

»Die zullen wel een omweg maken, tot ze zoo verdwalen, dat geen mensch er meer van hoort," riep Mansfeld; »in Rome is niets zoo duur als het geld. Zijn Heiligheid zit liever met een ketter aan tafel, die het maal voor hem betaalt, dan met een Jgeloovige die zijn beurs thuis liet."

»Hij denkt: ieder het zijne, en als ik mijn vijanden met vervloekingen bestrijden kan, behoef ik geen geld te sturen om wapens tegen hen te smeden," lachte een ander der gasten; »er is geen prettiger ambt dan Paus te zijn; men krijgt steeds en men geeft niets; hij kan naar waarheid zeggen: mijn juk is zacht."

»Dat moet u, als ge zoo bijbelvast zijt, niet wonderen," antwoordde Reinout; »het is naar den tekst die er aan voorafgaat gehandeld: komt allen tot mij, gij die beladen zijt, en ik zal 11 rust geven. Of hoe kan men iemand beter rust geven dan door den last van hem af te nemen? En geldzakken zijn al een zeer zware last."

»Ja, het is pure goedheid," spotte De Burge; hoe kunnen die ketters toch zoo ondankbaar zijn om daar nog op te smalen? Ik hoor, zij hebben vandaag weer een bijeenkomst hier in de buurt gehouden; ik heb het ongelukkig te laat geweten, om er heen tegaan, ze hadden het zoo in stilte aangelegd, dat wij er pas achter kwamen toen alles voorbij was."

»En wie preekte?"

»De la Tour, die uit Frankijk om zijn oproerige redevoeringen verbannen is; er staat een prijs op zijn hoofd, daarom waren zij

Sluiten