is toegevoegd aan uw favorieten.

In dagen van strijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hypatia bevlekt te hebben, geen vijandige richting ooit geduld heeft; die in Spanje de brandstapels der Moriscos oprichtte; die in Frankrijk de vervolging der Waldenzen leidde, voor het moorden in den Bartolomëusnacht een plechtig dankfeest hield, en later een bevel uitvaardigde dat duizenden der beste, vreedzaamste burgers in een tijd van algeheele rust onder gruwzame vervolgingen uit hun vaderland dreef; die in Engeland voor een bloedige Maria liet bidden,— zij zou terwijl het oog zooveel wreedheden tegen geloofsgenooten bedrijven zag als de ketters toen zagen, minder gematigd geweest zijn dan deze verafschuwde, tot den bloede getergde scharen, zij toonde zich in haar straf wreeder dan de misdadigers in hun schuld.

Een lafhartige vrees had den opstand zoo ver laten komen, nauwelijks echter ontdekte men, hoe weinig water er in den stroom geweest was, die alle dijken had kunnen verscheuren, of men wilde dien ook tot op den laatsten droppel uitdrogen. Het Protestantisme, nog kort te voren in vollen wasdom, scheen plotseling van al zijn levenssappen beroofd en de vrienden, die het vroeger beschermd luidden, lieten het nu aan de wraak zijner vijanden over, ja velen namen in hun gelederen plaats.

Wat Reinout voorzien had, gebeurde; het verbond, door vroolijke feestmalen gesticht, spatte uiteen, nu de vragen, die het zoo luchtig gesteld had, door de ernstige werkelijkheid werden voorgelegd. Thans gold het zijn trouw aan de regeering of aan haar tegenstanders te bewijzen; men moest of zich met iederen maatregel van Margareta verzoenen, of zich openlijk aan de zijde eener partij scharen, waar men de bondgenoot der beeldstormers geheeten werd.

De meeste onderteekenaars van liet smeekschrift kozen den eersten weg; zij maakten zich van het bond los en gebruikten het zwaard, dat zij ter bescherming der hervormden getrokken hadden, thans om dezen te verslaan. De streken, die het meest onder hun invloed stonden, hadden ook liet meest geleden; nadeelige geruchten moesten over hen omloopen,'en zij grepen dus naar het middel eener gestrenge strafoefening, om de gedachte, dat zij deel hadden aan een misdaad, af te weren. De jonge Mansfeld vroeg een commando over de soldaten, die men tegen de opstandelingen uitzond, Bakkerzeelen maakte zich door zijn gestrengheid in Vlaanderen geducht, en Egmond, de man waarop zich het Geuzenverbond met volkomen vertrouwen had verlaten, kende geen grenzen in de woede zijner vervolging. Men had het hof zwaar beleedigd, men trachtte het met nog zwaarder offers te verzoenen.

Margareta was misschien hierdoor te winnen geweest, de gehoorzaamheid, die zij plotseling ondervond, had haar wel kunnen ver-