is toegevoegd aan uw favorieten.

Van Eems tot Schelde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KUNSTNIJVERHEID EN KUNSTZIN.

Friesland een kunstnijverheid ontwikkeld, die in den tijd van smakeloosheid wel te gronde ging, maar in de laatste jaren weer wordt aangemoedigd. In Den Haag vindt men een winkel van produkten der Friesche kunstnijverheid. Eenige voorwerpen daarvan worden hier afgebeeld. Dat er bij de Friezen aanleg is voor kunst, bewijzen een tweetal thans nog levende wereldberoemde kunstenaars: de schilder Alma Tadema en de beeldhouwer Pier Pander zijn beiden geboren Friezen.

Ook voor wis- en sterrenkunde bezitten de Friezen buitengewonen aanleg en beoefenaars dier wetenschap vindt men steeds onder Friezen uit alle klassen der maatschappij. Omstreeks het midden der 17e eeuw woonde te Amsterdam een Friesch wiskundige, Sybrant Hansen Kardinael, op wien Vondel deze regels dichtte:

De Vriesche Euclides hangt alleen Van cijferletters hecht aaneen,

Bewaert toch Sybrant met u allen. Bewaert dien rekenschat getrouw,

Viel Kardinael van 't plat, hij zou Aan cijferletters stukken vallen.

Personen, die het rekenen geleerd

hadden, om een almanak te kunnen samenstellen, zijn er onder de Friesche boeren en burgers altijd onderscheidenen geweest. Daaraan meent

men het te moeten toeschrijven, dat er voorf§ET al in de 17e eeuw zoovele Friesche

Hindelooper tafel en lessenaar. almanakken Wer¬

den uitgegeven.

Wytse Foppes Dongjüma, een ongestudeerd man te Dongjum bij Franeker, en Jan Pieters van der Bildt, een eenvoudige timmerman te Lieve-Vrouwenbuurt, ook wel Jan Kunst genoemd, brachten het zelfs zeer ver in het maken van teleskopen. Doch hierin werden zij nog overtroffen door Arjen Roelofs, te Hijum (ten N. van Leeuwarden), die met zijn broers, allen boerenjongens, des winters onder anderen arbeid op een schutting allerlei teekeningen en berekeningen maakte en kunstwerken uitvoerde, tot niet geringe ergernis van den vader. Een groote teleskoop,