is toegevoegd aan uw favorieten.

Geïllustreerde gids voor de Noordzee-eilanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prachtige duin-flora, die men op al de Wadden-eilanden, maar inzonderheid in de groote duinvlakten van Ameland aantreft. Ameland heeft eene lengte van ongeveer vier en een half uur, doch de breedte is alleen aan de Westzijde bij Hollum hoogstens één uur, en overal elders aanmerkelijk minder. Het heeft eene oppervlakte van ruim 6000 H.A. land, en eene bevolking van 2100 zielen, die grootendeels van de veeteelt moeten leven. In vroegeren tijd waren er op Ameland veel konijnen, die hoofdzakelijk de duinen bewoonden, doch daar zooveel schade aanrichtten, dat men heeft gemeend, ze zooveel mogelijk te moeten uitroeien, vooral toen de konijnenjacht of duinmeierij, eertijds eene van de voornaamste inkomsten der Heerlijkheid, niet meer die groote pachtsommen van vroeger opbracht. Weleer bracht die verpachting gewoonlijk van 4000 tot 4500 gulden op, doch tegen het einde der achttiende eeuw ging het bedrag niet boven de 1400 gulden. De pacht van de kooiplaats was hieronder niet begrepen. De konijnen werden toen buiten den jachttijd wel beschermd, want alleen die konijnen, welke zich tot in de kom der dorpen waagden, mocht men wegvangen, doch altijd nog onder voorwaarde, dat men de huid bij den duin-meier bracht.

Houtgewas vindt men weinig op het eiland. Behalve de boomen in de eendenkooi en die op de verschillende kerkhoven, ziet men eenig opgaand hout in de dorpen, en wat kreupelhout, eiken en eschdoornen, in de duinvlakten. Ook enkele vlierboomen vertoonen hier en daar een bedrukt voorkomen ten gevolge van de heerschende Westenwinden. De luchtgesteldheid op Ameland is frisch en bevorderlijk voor de gezondheid. Hooge leeftijden zijn op het eiland geene zeldzaamheden. Het is dus geen wonder, dat het aantal badgasten er meer en meer begint toe te nemen.

Wel klagen dezen in het begin van hun verblijf gewoonlijk over eenige verkoudheid, doch meestal gevoelen zij zich na eenige dagen versterkt en verkwikt. Voor zwakke gestellen is de afstand van Nes naar het badhuis wel wat ver, doch er is gelegenheid om voor weinig geld een rijtuigje te nemen, zij het dan ook, dat de weg erheen niet mooi is te noemen.

De vroegste geschiedenis van Ameland ligt wel in nevelen gehuld. De oudste schrijvers beweren, dat dit de plaats was. waar de bekende Friesche Vorst Radbodus of Radboud ter eere van den afgod Fosto aan den mond der oude