Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd het spoedig verdrongen, alleen in Engeland en Skandinavië bleef het lang in zwang en zijn daar ook vele inscripties bekend geworden, terwijl deze op het geheele vaste land zich beperken tot een twintigtal.

In Engelsche inscripties komen enkele teekens voor die men nimmer in Skandinavië vindt.

Van de vier in Friesland gevonden inscripties hebben twee die tot dusverre alleen uit Engeland bekende teekens, nl. de Hada-munt (no. 291) en het zvvaartje van Arum (no. 449). De beide andere: de bracteaat van Hitsum (no. 302) en het stokje van Britsum (no. 450) zijn stellig geimporteerd uit Skandinavië en dateeren uit de zesde eeuw n. C.

Voorwerp van taxushout (Taxus Baccata L.), in den vorm 449. van een miniatuur-zwaard (spatha). Lang 23 cM. Op de kling een ornamentachtige figuur en eene runen-inscriptie in ons schrift luidende edae-bcda. Het vijfde teeken was tot dusverre slechts bekend uit Angelsaksische inscripties. Het voorwerp was een symbool, in den trant der houten pijlen, die gelijk Saxo Grammaticus mededeelt, bij de Germanen circuleerden als oproepingssignaal.

Het is twijfelachtig of er tussehen de derde en vierde rune sclieidingspunten staan. Gevonden in 1S95 in eene terp bij Arum. Zie Mr. Boeles,

Vrije Fries 20, 2, bl. 190 v.v. en de daar aangehaalde literatuur. De houtsoort is gedetermineerd door den dendroloog Prot. Conwentz te Dantzig.

<>o<> IMfófW

No. 449. Runen-inscriptie van Arum.

Langwerpig vierkant stokje van taxushout met runen-inscrip- 450. tie op twee kanten. Lang 12.5 cM. Omstreeks Februari 1906 gevonden in de terp te Britsum. De inscriptie heeft volgens vriendelijke mededeeling (12 April 1906) van den runoloog Prof. L. Wimmer te Kopenhagen geen bepaalden zin en zijn het magische runen. Wegens de frappante overeenkomst in vorm met te Lindholm (Zweden) en Kragehul (Denemarken) gevonden inscripties, mag met vrij groote zekerheid aangenomen worden dat het voorwerpje uit Skandinavië geïmporteerd is. Evenals de Noorsche runen-bracteaat in de terp te Hitsum gevonden (no. 302) dateert de

Sluiten