Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de legers van die dagen had men gewoonlijk eene afdeeling van voetknechten die uitsluitend niet een tweehandsch zwaard gewapend waren. Ook de watergeuzen schenen er gebruik van te maken blijkens het portret van Foppe van Eminga Camstra (hangende op het prentenkabinet van dit museum), waarop een dito zwaard is afgebeeld dat ongeveer even groot is als de persoon zeil'.

IJzeren borstharnas.met stormhoed en degen, afkom- 698 stig van Juwsma-state onder Wirdum.

Twee ijzeren helmen, een piek met het wapen van Har- 699-701 lingen en jaartal 1784.

Een handboog uit de 16e eeuw, versierd met gegraveerde 702.

beenen plaatjes. Op een dier plaatjes staat de naam

„Jacob Grunenberg".

Reeks dolken, meerendeels uit de middeleeuwen en in 703 Toonkast

Friesland opgegraven. ' i„

Reeks ruitersporen uit de middeleeuwen en latere 704 l,lk'lal 9-

tijden.

Twee middeleeuwsche klauwvormige ijzeren lansschnp 705 nen of steunders die met een punt in het ondereinde der houten lansschaften bevestigd werden. Zie de lansknechten op de oudste Friesche zegels. Gevonden bij de kanalisatie van de rivier de Tjonger evenals eenige der voormelde dolken en sporen.

Drie degens met zilveren of geincrusteerde gevesten. Een 706—708.

(706) er van werd blijkens het zwaardvegersmerk (loopende hond) in het laatst der 17e eeuw vervaardigd door Herman Reifser te Passau.

Een drietal pistolen. 709

Model van een driemast oorlogschip, vermoedelijk 710 nog uit de 17e eeuw. Afkomstig uit Harlingen. Inv. no. 244.

In de kelders vindt men oude kogels van steen en ijzer, en in het trapportaal eenige vaandels en het wapenbord der admiraliteit van Harlingen.

Fraai geborduurde schabrak van een paard (17e 711 \ i

eeuw) met wapen van Kingma. Volgens overlevering ge- ' ^enwand.

bruikt door een der edelen van het gevolg van Johan Mau-

rits van Nassau op den dag (1665) dat hij te Franekerdoor

de brug zakte. Geschenk van wijlen Jhr. Mr. S. W. H A

van Beyma thoe Kingma. Inv. no. 1228.

Justitie.

Een zwaard der justitie, afkomstig van de stad 712 Leeuwarden.

Sluiten