Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verbeteringen en aanvullingen.

no. 4. Louis XV. lees : Louis XIV.

„ 9. Bestuurslid, lees : lid. Bestuurslid was de heer v. Eiisinga van 1865—1901.

„ 13. Blijkens de zilverkeur (zie afb.) te Dokkutn vervaardigd.

28. 1810, lees: 1818.

„ 95. De Xoordsche balke, volgens den catalogus van 1881 (no. 976) „het snarenspeeltuig der oude Friezen, waarbij zij hunne wereldlijke en geestelijke liederen zongen", troffen wij in tal van exemplaren, o.a. van 1721 en 1825, aan in het Xoordsche \ olksmuseum, op Bygdö bij Kristiania en heet daar „langleiker". De beide Leeuwarder instrumenten zijn zeer waarschijnlijk door de Friesche houtschippers uit Noorwegen meegebracht, of wel nabootsingen van importstukken.

„ 128. Groote kerk, lees : kerk van Oldehove te Leeuwarden

„ 190. Waarin een haas, lees : waarin een hert. Uit de fabriek te Lezoux ?

„ 192. Gewoonlijk Bvccav. Zie Corpus I, Latinarum, XIII, 10010,359.

„ 194. Vermoedelijk Romeinsch, lees: Frankisch.

„ 203. Stijl-bekroning van een drie- of viervoetige stander, waarop een bekken rustte. Vgl. Lindenschmit, Altertiimer B IV, Taf. 64.

blz. 31. No's. 147—155, lees: 247—255.

blz. 48. Schedel van een vierhoornig schaap. Geen monstruositeit, doch type van eene bepaalde soort.

no. 648. Bij nauwkeuriger beschouwing blijkt het jaartal stellig 1481 te zijn.

„ 763. 45 stuks, lees : 90 stuks

„ 777/8. In de „Vrije Fries'' XXI, 1, stelt de heer S. Wigersma deze munten thans grootendeels in de eerste helft der 13e eeuw.

Sluiten