Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p

EEN WOORD VOORAF.

Dat ons leven, behalve door allerlei inwendige stoornissen, ook door allerlei uitwendige gevaren voortdurend bedreigd wordt, het feit is te bekend, dan dat wij het behoeven te vermelden ot cl at het ons op bijzondere wijze kan verontrusten. In dit opzicht zijn wij er waarlijk niets beter aan toe dan Dionysius' gunsteling Damocles, die om zich, te midden van al zijn grootheid, de wisselvalligheid der iortuin steeds te herinneren, een aan een paardenhaar zwevend zwaard boven zijn hoofd had gekregen.

Vele van die gevaren zijn onvermijdelijk, en dat hun aantal met de ontwikkeling van techniek en industrie is gegroeid, is een noodzakelijke consequentie, die wij hebben te aanvaarden en ook wel, om de voordeelen eraan verbonden, gaaiue aanvaaiden willen. \\ ij weten immers allen dat bijv. de spoorwegen, de electrische trams, de automobielen, zoowel voor degenen, die er geen, als voor hen, die er wel gebruik van maken, gevaren meebrengen, die trekschuiten, paardentrams en omnibussen misten, en toch wie zou ze er nog tegen willen ruilen ?

Van den anderen kant zijn wij er natuurlijk op uit, te zorgen, dat onze kostbare levens zoo goed mogelijk worden beschermd. Wij maken behoorlijke slagboom en bij overwegen, wij juichen toe de veiligheidsmaatregelen, die bij de publieke vervoermiddelen worden voorgeschreven, en werken hun toepassing in de hand, wij stemmen er mede in, wanneer de Staat de overmatige snelheid der automobielen bij wet regelt. Zelfbehoud is een natuurlijke eigenschap van den menst h, en \ooi het algemeen belang te waken, is de plicht van de overheid j videant consules ne res publica detrimenti capeat, leerde reeds Cicero.

Maai, zouden wij willen vragen, als werkelijk deze beginselen het individu zoowel als den Staat zoo van nature eigen zijn, en als men dan bedenkt, hoe veel hun toepassing nog te wenschen overlaat, in het bijzonder daar, waar het geldt het bewaren van en het werken met de z.g. brandgevaarlijke vloeistoffen, benzine, benzol, spiritus e.d., wordt het dan geen tijd daarin eens een grondige verandering te brengen?

01 het gebruik, dat van zulke vloeistoffen bij ons te lande gemaakt wordt, dan zoo groot is, hooren wij U vragen?

Ongetwijfeld, antwoorden wij. Herinnert U slechts de enorme petroleumen benzine-industrie in ons Ned.-Indië, hoe daar jaarlijks reusachtige quanta worden opgeslagen, om per schip naar Europa te worden getransporteerd.

i

Sluiten