Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»

Principe van een doeltreffenden veiligheidsmaatregel.

3e Ook een bepaald explosief lucht-gasmengsel moet om te ontploffen worden aangestoken; derhalve,

zonder ontsteking geen explosie.

Wanneer een van deze drie eischen niet is vervuld, kan geen explosie intreden en het boven besproken gaas van Davy tracht dus te beletten is derhalve een goed bedoelde veiligheidsmaatregel — dat aan de derde voorwaarde wordt voldaan.

Intusschen, zooals wij boven zagen, wordt het beoogde doel met genoemd middel niet altijd bereikt en het ligt voor de hand de oplossing van het vraagstuk te zoeken in het verwijderd houden van de lucht uit het met ontplofbare stol gevulde vat, derhalve in het zorgen, dat de eerste voorwaarde (en dan vanzelf ook de tweede) voor een explosie, niet wordt vervuld.

Tot zoolang nu een vat met brandgevaarlijke vloeistof geheel gevuld is, bestaat voor het indringen van lucht geen gevaar, om de eenvoudige reden, dat er geen plaats voor is, maar zoodra en al naarmate de vloeistof uit het vat wordt getapt, wordt de daardoor in het vat vrij komende ruimte ingenomen door van buiten intredende lucht. Het is nu die lucht, die van den vloeistofdamp verwijderd gehouden moet worden en de grondgedachte van den alleen deugdelijken veiligheidsmaatregel is, dat dit geschiedt door bij het aftappen van brandgevaarlijke vloeistoffen, een zuurstofvrij gas

/ l/nnlvnnr ef-i 1 r\ I manrrcnl

J OtU\>JLV71 J W 1 V_V_.11

van die twee) in het vat te doen treden, waardoor de damp dus niet explodeeren kan.

Dat dit laatste dan inderdaad wordt bereikt, kan weer het best worden aangetoond met een proef.

Op de middelste tubulure van een Woulfsche flesch wordt, afsluitbaar met een kraan, een glazen ballon aangebracht, die eerst met benzinedamp en een zuurstofvrij- of niet-oxydeerend eas, daarna met benzinedamp en lucht

wordt gevuld. Tusschen twee in de Img' 10' 11('' lI"

ballons ingesmolten platina-spitsen doet men nu een electrische vonk ontstaan met het gevolg, dat de ballon in het eerste geval volkomen intact blijft en in het tweede geval, door het explodeeren van het benzineluchtmengsel, aan gruizels springt. (Fig. io en n).

Sluiten