Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORDEELEN VAN HET SYSTEEM MARTINI & HÜNEKE.

Het boven beschreven systeem biedt echter niet alleen een volkomen veiligheid aan bij het gebruik van de anders zoo gevaarlijke vloeistoffen, er zijn ook nog technische en oeconomische voordeden aan verbonden, die op zich zelf reden genoeg zijn om een dergelijke installatie aan te schaffen.

Al reeds het feit, dat het geheele systeem gesloten is, levert belang- Geen verliezen

^ *- O ' o

rijke voordeelen op; immers, het neemt de mogelijkheid van verdampen engevarendoor der vloeistof weg, waardoor ten eerste de daaruit voortvloeiende materiaal- verdamPinsverliezen en ten tweede de gevaren van brand en explosie buiten de tank en de reservoirs zijn uitgesloten.

En dat deze materiaalverliezen niet denkbeeldig zijn, moge blijken uit het feit dat groote wasscherijen, die niet geïnstalleerd waren met het systeem Martini & Hüneke, tot tien procent materiaal verlies hadden te boeken, terwijl na aanschaffing van het systeem, dit cijfer tot twee, meermalen tot slechts één procent werd gereduceerd.

Dan, de absolute afwezigheid van zuurstof, zoowel in de tank en de Geen corrosie transportvaten, als in de leidingen en de appendages, sluit de corrosie van materiaalvan het materiaal door roest geheel en al uit.

De dure, brandvrije kelders, die anders voor het bewaren van brand- Geen kelders, gevaarlijke vloeistoffen worden voorgeschreven, vervallen geheel, omdat Geen transport de vaste tanks in den grond worden ingegraven en de vloeistof door den druk der vloeistoffen van het zuurstofvrije gas automatisch uit de tanks naar de aftapkranen blj het gebrulkwordt getransporteerd. Het gebruik van de anders zoo gevaarlijke vloeistoffen, die met de grootste omzichtigheid van de eene naar de andere plaats, van het eene naar het andere reservoir moeten worden overgebracht is

o )

nu niet minder eenvoudig geworden dan dat van een gewone waterleiding : men draait de kraan open en heeft de verlangde vloeistof in elke gewenschte hoeveelheid ter dispositie.

Door het wegvallen van het gevaarlijke overdragen in kannen en Reductie van maten, wordt tevens een belangrijke reductie van dienstpersoneel bereikt, personeel, een factor, die tot de bedrijfsveiligheid van een installatie in den tegen- waardoorgro°woordigen tijd waarlijk ook wel het zijne bijbrengt, in ieder geval de l®re bednjfs'ze"

. . . , * ... J ö ' & kerheid naast

exploitatie-kosten van een bedrijf belangrijk doet verminderen. kleinere on-

Doch boven alle andere voordeelen mag wel genoemd worden, dat kosten, met een beveiligend systeem, als dat van Martini <S: Hüneke, het opslaan

Sluiten