Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Het Ontwerp bemoeit zich alleen met de eerste rubriek. Uitsluitend voor deze eischt het zekerheidsstelling by de R. V. B, een afzonderlijke administratie, welke onder contröle staat der Verzekeringscontroleurs enz. in één woord het verlangt alle mogelyke waarborgen in het belang der Verzekeringsplichtigen. Maar voor de belangen der medici komt het niet op.

Het Hoofdbestuur heeft er in zyn praeadvies tevergeefs op aangedrongen, dat de contracten met de geneesheeren en apothekers goedgekeurd en dus bij de statuten vastgesteld zouden worden.

En eveneens heeft het verlangd, dat by Kon. Besl. zou worden bepaald, dat de honoreering der geneesheeren (en apothekers) door de erkende kas in geen geval volgens een lager tarief dan dat der districtsziekenkas zou mogen geschieden.

Temeer is een dergelijke bepaling gewenscht, omdat een verzekeringsplichtige, die eenmaal by een erkende kas verzekerd is, over het algemeen bij die kas moet blijven en slechts by uitzondering tot de districtsziekenkas kan overgaan (M. v. T. blz. 4, 4" alinea; artt. 38, 42).

Ook in deze onderschrijven wy het prae advies.

De erkende kas is verplicht om de verzekeringplichtigen dezelfde schadeloosstellingen te verleenen als de districtsziekenkas. Hieruit vloeit o. a. voort (Artt. 150 en 157) dat de medicus deze patiënten in een ziekenhuis kan doen opnemen (en indien hij zulks noodzakelijk acht is de patiënt daartoe verplicht — behoudens hooger beroep op een of meer deskundigen door den verzekeringscontroleur op verzoek der erkende ziekenkas aangewezen), zonder dat dit finantiëele kosten voor den patiënt ten gevolge heeft (Art. 150 laatste alinea).

Is de erkende ziekenkas aan banden gelegd, wat betreft het verleenen der schadeloosstellingen, aan den anderen kant wordt zy vrijgelaten in het vaststellen der contributie, mits deze slechts berekend wordt op de twee grondslagen, daartoe door de districtsziekenkas aangenomen (Artt. 193 en 194), n.1. naar het dagloon van den verzekeringsplichtige en het gevaar, waaraan de werkman in de uitoefening van zyn beroep blootstaat. De loonklassen zyn in de wet opgenomen (Art. 169 en vlg.), de gevarenklassen zullen by Algemeenen maatregel van Bestuur worden vastgesteld.

Evenals bij de districtsziekenkas is dus ook hier het bedrag der contributie niet afhankelijk van de grootte van het gezin. En houdt men in het oog dat tot het „gezin" van een verzekeringsplichtige ook worden gerekend de kinderen tot 16 of 18 jaar, inwonende bloed- en aanverwanten en niet-eigen kinderen (Art. 12) dan is het duidelijk, dat het honorarium van den geneesheer geen verband kan houden met het bedrag der contributie.

Boden heeft de erkende ziekenkas voor deze rubriek van leden niet noodig. Zij ontvangt de contributie uit handen van den werkgever (Art. 185). Yan wanbetaling zal derhalve weinig sprake zyn, en juist deze omstandigheid maakt, dat de erkende ziekenkas deze Verzekeringsplichtigen zullen trachten te behouden.

Het tarief der erkende ziekenkas moet in de Staatscourant worden gepubliceerd (Art. 193); het kan worden gewijzigd en moet dan wederom terzelfder plaatse worden bekend gemaakt (Art. 194.) Indien dit tarief hooger wordt, dan kan een verzekeringsplichtige naar een ander erkende of naar de districtsziekenkas overgaan (Art. 42); ook het omgekeerde kan zich voordoen.

Ofschoon het altijd gewaagd is voorspellingen te doen op niet geheel zekere gegevens, zoo heeft de Afdeeling toch na willen gaan of de erkende ziekenkas, voor deze rubriek verzekeringsplichtigen, tegen de districtsziekenkas kunnen concurreeren.

Het ontwerp geeft een opgave der loonklassen, waarin de verzekeringsplichtigen zullen worden gerangschikt. (Artt 170 en 171).

Volgens art. 174 zullen de gevarenklassen bij Algemeenen maatregel van Bestuur worden vastgesteld, maar de Memorie van Toelichting (bladz. 9 onderaan, bladz. 10 bovenaan) geeft reeds een indeeling in 4 gevarenklassen ten behoeve van de berekening der vermoedelijke kosten dezer wet.

Art. 169. Onder dagloon van een persoon verstaat deze wet het zesde gedeelte van het bedrag, dat die persoon gemiddeld in één week door arbeid verdient.

Sluiten