Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar vestiging, zooals die door de zoons bedreven wordt, tot het bieden van veel te hooge pachten en het aanvaarden van al te groote risico's voert. Men gaat ook beseffen, dat een bekwaam handwerksman met het kapitaal, dat een kleine boereninspan kost, veel meer kansen op welvaart heeft, dan de boerderij aanbiedt, terwijl voor den ambachtsman tevens d e heele wereld open staat. Is hij knap in zijn vak, dan is er overal brood voor hem.

Zijn er dan al niet te veel ambachtslui?

Neen, en vooral niet te veel bekwame. We hebben eene onjuiste voorstelling van den gang der wereld.

„Grut, grut," riep onlangs eene juffrouw, „wat gebeuren er tegenwoordig toch eene menigte misdaden: de helft van het menschdom schijnt te bestaan uit moordenaars, inbrekers, dieven

en brandstichters!"

„Ja," zei eene andere, „en wat vallen er toch eene menigte kinderen in emmers kokend water, in kokende soep en in waschtobben."

„Nietwaar?" viel een heer glimlachend in, „is het ook niet treffend, dat er tegenwoordig zooveel raadsleden worden gekozen ? Dat komt van het lezen, dames. Het menschdom leest veel en daarin ligt de oorzaak van onze heils- en onheilsvoorstellingen. Vroeger gebeurde alles even druk als nu, maar men las er niet van. Tegenwoordig is niemand b ij n a te water geraakt of overreden, heeft niemand zijn pantalon of zijne slaapmuts geschroeid, of het staat in de courant."

Ook ten opzichte van het handwerk en van de fabricage krijgt men uit de nieuwsbladen het denkbeeld, dat er van alles t e v e e 1 is.

„Wat zijn er toch eene menigte chocolade-fabrieken!"

Onjuist. Er zijn er weinig, maar die weinige maken zooveel reclame, dat ze u afschrikken: ze doen schitterende zaken.

Neen, er is precies in ons land heel weinig industrie, zoo weinig, dat we bijna alles invoeren.

Gij kunt nog onder alle ambachten, bedrijven en fabricages kiezen, nadenkende vader; er is voor al uwe zoons nog plaats.

Maar gij moet letten op aanleg. Geen kapitaal, hoe groot ook, kan baten, waar de aanleg ontbreekt.

Meen niet, dat de concurrentie zwaar is. De flinke man overwint ook in onze dagen gemakkelijk. De school, die maatschappij in 't klein, kan het u eiken dag bewijzen. Ga eens zien, hoe weinigen er uitblinken in eene klasse van vijftig!

Sluiten