Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buiten den regel gaat. Een schrikkelijke en doodelijke lijdelijkheid is op den duur al meer hiervan het onafwendbaar gevolg, het antinomianisme in top.

Zie hier de richting die men niet uit wil, maar waarheen men toch door het ingenomen standpunt met onverbiddelijke konsekwensie gedreven wordt.

In het zaligworden van den zondaar, wat de objectief-menschelijke zijde daarvan betreft, wordt het zwaartepunt verlegd van het gelooven in Christus, in de wedergeboorte, van het zich openbarende in het verborgene. Niet het gelooven in Jezus is het waarop het hier aankomt, — dat is hier meer bijkomstig, maar de wedergeboorte, naar vroeger, in de prilste jeugd verlegd, is het. Een verplaatsing van het begin en het zwaartepunt, uit het gelooven in de wedergeboorte, van het zich openbarende en bekende in hetgeen altans niet op directe wijze kan geweten worden, maar alleen door den weg des geloofs heen. Men begint met Z, in plaats van met A. Eerst wedergeboorte, en daarmede is men feitelijk ook reeds aan de verkiezing toe. En dan een op grond van die wedergeboorte, zich bekeeren tot en gelooven in Jezus, — in plaats van een vluchten in onze armoede en doemschuld, zooals die door ons gevoeld en geestelijk ervaren worden, tot Jezus, om dan daarna en daardoor, van lieverlede te komen tot het klare inzicht in onze wedergeboorte en verkiezing van God.

Dat op zulk een wijze de weg om met een ingebeelden hemel naar de hel te gaan, als gebaand wordt, is duidelijk, — te meer wijl men als vanzelf uitgenoodigd wordt om van dat begin, dat is hier: niet ons gelooven in Jezus, maar onze wedergeboorte, — zich maar al vast verzekerd te houden. Want immers: de Doop die ons op Gods bevel werd toegediend, die onderstèlt reeds onze wedergeboorte, en zoo dien ik toch ook wel in die wedergeboorte te gelooven! Of ten minste, daarin te gelooven, het ligt zoo als 't ware vóór de hand, te meer daar hier bijkomt dat anders mijn hoop tot wanhoop wordt, n.1. mijn hoop óm nog eens bekeerd en zalig te kunnen worden,

indien wij altans staan in de leer dat de uitverkorenen aireede wedergeboren zijn van hun geboorte af.

Sluiten