Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nomen om niet te worden herkend. De aanbevelingsbrieven der Engelsche firma waren vervalscht.

Het geld had hij gestolen op oogenblikken dat de kassier naar de brandkast ging om dit weg te bergen. Hij boog zich achter de afscheiding om en deed dit zoo behendig dat niemand het bemerkte.

Toen hij den eersten dag op het kantoor kwam had de directie hem medegedeeld dat alle bedienden een waarborgsom moesten stellen van f300.— en dat men dit geleidelijk van het salaris inhield. Hij had toen hooghartig geantwoord dat hij de voorkeur gaf zulke zaken ineens af te doen en den volgenden dag het geld mede zou brengen.

Hij roofde toen den volgenden middag f450 aan bankpapier en betaalde de directie met haar eigen geld.

Na het voldoen van zijn eersten straftijd had hij een fatsoenlijk burgermeisje gehuwd en had een kind. Ten einde boven zijn stand te kunnen leven roofde hij het geld en had het trouwens in al zijn vorige betrekkingen gedaan.

Eenige jaren later vermeldden op zekeren dag de groote dagbladen een opzienbare aanranding van een kassierslooper in een ledigstaand huis in een der nieuwe stadswijken, in een straat waar de meeste woningen nog in aanbouw waren.

Een zekeren heer Pronk had dit huis gehuurd en was den vorigen dag naar een der bankinstellingen gegaan met verzoek voor hem te incasseeren bij den heer Muller, adres het ledigstaande huis, een wissel groot f 1300.— De wissel moest den volgenden dag precies te een uur aldaar worden aangeboden, want de heer Muller zou anders afwezig zijn.

De looper ging precies te een uur, nadat hij verscheiden

Sluiten