Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer het wenschelyk is om gedurende de beslissing maatregelen te nemen omtrent de voorloopige overbrenging van een minderjarige, worden daaromtrent de noodige voorstellen door den ambtenaar aan den minister gedaan.

Bij de overbrenging van de ter beschikking van de regeering gestelde minderjarigen worden in den regel slechts beambten in burgerkleeding gebezigd.

Vereenigingen en stichtingen.

In het Rijk gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen en aldaar gevestigde stichtingen en instellingen van weldadigheid, wier statuten, stichtingsbrieven of reglementen duurzame verzorging van minderjarigen in of buiten gestichten voorschrijven, en die zich onderwerpen aan de voorwaarden door de regeering gesteld, kunnen, desverlangd, tegen het genot van subsidie, van regeeringswege tot wederopzeggens toe met de verpleging van ter beschikking der regeering gestelde jeugdige personen worden belast, hetzij deze aanvankelijk in een Rijksopvoedingsgesticht zijn geplaatst, hetzij deze terstond aan zoodanige vereeniging enz. worden toevertrouwd.

Zoodanige opdracht wordt verleend op verzoek der ouders of voogden, hetzij van regeeringswege.

De kosten van overbrenging en van terugvoering komen ten laste van het Rijk.

Op schriftelijk verzoek van het bestuur der vereeniging

Sluiten