Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den misdadiger ; het is de kennis om het misdadig individu te leeren opmerken te midden der gemeenschap, ook buiten de noodzakelijkheid, dat hij, door uiting te geven aan zijn misdadigen aard, de aandacht op zich doet vestigen. Dat hier groote bezwaren van technischen en medischen, van physiologischen en psychologischen aard verrijzen, mag niet worden ontkend ; ze zullen, gepaard aan het nieuwe van het onderwerp, een zekere vooringenomenheid doen ontstaan. Werkelijk zouden de opgesomde bezwaren dan ook onoverwinlijk zijn, oorzaak worden, dat de practicus, tenzij de gave van onderscheiden reeds zijn deel ware, het voordeel niet zou vermogen op te merken, als niet een gebeurtenis had plaats gehad, waardoor die bezwaren, bij een ernstig willen, tot een minimum zijn terug te brengen.

Ongeveer gelijk met het tijdstip, dat de statistiek zooveel aan zeggenskracht had gewonnen, dat men de buitengewone toename van het misdadig element als een fait accompli had erkend, openbaarde zich een jonge wetenschap, die den strijd tegen de bestaande criminologische ideeën aanbond ; een strijd, tot heden niet beslist, doch waarvan het in de toekomst te verwachten is, dat hij een belangrijke wijziging dier ideeën tot gevolg zal hebben. Dat samenvallen mag voorzeker niet geheel op rekening van het toeval worden geplaatst; vermoedelijk is het een gevolg van de ontdekking der feiten, zeker hangt het daarmede ten nauwste samen.

Sluiten