Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omgaan. Een der ergste gevaren is wel, dat de kinderlijke onschuld, die zoo langen tijd als axioma heeft gegolden, niet bestaat. Mocht men hiertegen willen aanvoeren, dat de Ouden, in menig opzicht zoo scherpzinnig en zoo wetenschappelijk, het kind1 wel voor onschuldig hielden en dat het dan toch wel vreemd is, dat de wereld zooveel eeuwen in dwaling heeft verkeerd, dan worde hier tegenover gesteld, dat de Ouden ook wel hebben geloofd,

dat de menschelijke slagaderen geen bloedvaten, maar

luchtbuizen waren.

Dit kwam, doordat men geen klinische ervaringen had en niets van vivisectie wist. Bij sectie op lijken vond men de slagaderen leeg, doordat het bloed zich naar het hart had teruggetrokken. Ook meende men, dat van een voorwerp, dat men ziet, b.v. een boomblad, zich een zeer ijl 'laagje losmaakte en in het oog vloog, waardoor dan het beeld van het blad in den geest ontstond. Ook de verbreidheid en de algemeenheid van een of andere opvatting bewijzen niets voor haar juistheid'. Eeuwen en eeuwen aaneen heeft de menschheid geloofd aan den invloed van de sterren op het menschelijk lot, tot voor een 90 jaar geleiden toe en men had' voor ongeveer 150 jaren in verschillende steden van Duitschland hoogleeraren in de handwaarzegkunde. Om dit te rechtvaardigen beriep men zich op een o.i. verkeerd vertaalde passage uit het Boek Hiob. (37.7) „In manu omnium Deus signa posuit, ut noverint singuli sua opera," dat is: „God heeft in de hand van alle menschen teekenen gelegd, opdat een ieder zijn werken zou kennen."

En geen verstandig mensch zal in onzen tijd nog eenig geloof hechten aan astrologische voorspellingen, of de lijnen van zijn hand in ernst door een waarzegger laten bestudeeren.

Zooals in het voorafgaande aan de hand van onoimstootelijke feiten en door ieder deskundige te verifieeren experimenten de onbetrouwbaarheid van het kinderlijk getuigenis is aangetoond, naar we hopen, zoo zal in de volgende bladzijden aan de hand van welgecontroleerde feiten bewezen worden,

Sluiten