Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maatstaf van volwassen menschen. Is de daad verkeerd, dan moet er 'ter correctie en als preventief voor de toekomst gestraft worden.

Nu zijn er kinderen, die welbewust en met persoonlijke opoffering zich gedragen op een wijze, waaraan groote menschen een voorbeeld zouden kunnen nemen. Hier is een meisje van 10 jaren, dat steeds vrede weet te stichten, als haar zuster twist heeft met haar verloofde en het kind schrikt niet terug voor harde woorden van haar zuster, als haar vredelievende bedoelingen niet aanstonds worden begrepen. Daar is een io-jarige schooljongen, die in school zijn onderwijzer handen vol werk geeft, een „rakker" van een jongen. Maar als de onderwijzer eens onderzoekt, waarom Kees altijd zoo bitter bedroefd is, als hij na den middagschooltijd voor straf moet nablijven en hem stilletjes naloopt, dan ziet hij, dat Kees een blinden man uit het werkhuis haalt en hem naar huis geleidt. En toch heeft de jongen nog nooit iets willen aannemen als belooning voor den liefdedienst, zooals later blijkt. Weer een ander, een klein meisje, het eenige zusje onder vele broers, waarvan twee wegens wangedrag van de school moesten worden verwijderd, loopt in alle weer en wind buiten, om te zorgen, dat haar broertje, die moet worden aangenomen, de leering niet verzuimen zal. Deze en vele andere uitingen zijn evenzoovele, den beoordeelaar weldadig aandoende, bewijzen van een edel gemoed. En nu moge dan volgens sommige wijsgeeren egoïsme bewust of onbewust de drijfveer van alle menschelijk handelen zijn, — het valt te betwijfelen of dit waar is in zijn algemeenheid' — als men een 8-jarig of nog jonger kind het in den winkel toegekregen koekje ziet bewaren voor het kleine broertje of voor het kleine zusje, dan is er wel een verbitterde gemoedsstemming toe noodig, hierin direct of indirect eigenbelang te zien. En nu is het voor de beoordeeling van een dergelijke opofferingsgezindheid niet van practisch belang, te vragen of het kind door onbewusten innerlijken drang gedreven wordt tot

Sluiten