Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanwezig is, waar het rookt en dat spaanders vallen, waar hout gehakt wordt en een onschuldig meisje zuigt toch zooiets zoo maar niet uit den duim!" Het beste wat zoo iemand dan zou kunnen doen, zou wel zijn, het land te verlaten. Want het zou hem zijn betrekking kunnen kosten en als hij gehuwd was met een rechtschapen vrouw, zou die, wie weet, wel echtscheiding kunnen verkrijgen; zoo hij verloofd was, zou zijn engagement verbroken worden en zoo hij nog vrij "was, zou hij nooit kans hebben, teen fatsoenlijk meisje tot bruid te krijgen. Het groote publiek zou, "bij eventueele vrijspraak zeggen, dat er niet voldoende bewijzen waren, maar dat het toch wel waar moest zijn.

Nu zou het in het bovengemelde geval waarschijnlijk zijn, dat het andere meisje ook als getuige was opgeroepen, maar het is niet zeker, dat dit in het belang van den geïncrimineerden man zou zijn, want verschillende schrijvers over deze materie kennen gevallen, waarin een slechtgeaard kind andere meisjes door bedreigingen trachtte over te halen, te volharden bij een valsch getuigenis. Dr. Adolf Baginsky, prof. in de kindergeneeskunde a. d. Universiteit te Berlijn, ook in het voorgaande opstel geciteerd, zegt:

„Het is opmerkelijk, dat aan zulke zaken over het alge„meen meisjes meer aandeel hebben dan jongens, zooals „ook de waarheidsliefde bij meisjes — en helaas ook op „lateren leeftijd als vrouwen — veel minder standvastig is, „dan die van mannen en jongens: een feit, dat door den „rechter in het straf- en ook in het echtscheidingsproces „ter harte genomen diende te worden; in het laatste, om „zich niet door schoone oogen met innemend, kinderlijk „gezicht, door madonnahouding en met zoeten toon en stemklank en met daarbij den borsttoon der overtuiging uitgesproken onwaar vrouwengetuigenis te laten vangen en zich „van de rechtvaardigheid van de rechtspraak te laten afleiden. Dit vrouwentype, zoo gevaarlijk, als maar denk-

Sluiten