Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zich strafloos door geen nieteling als hij,

Den vrijen nek laat klemmen onder 't juk ...

Niets meer deed ik, dan wat gij allen deedt;

En wat ik deed, 'k beschouwde 't als ... mijn plicht, Als zoon der Republiek, en ook... als Christen!

DERDE TOONEEL.

De vorigen. Een wachtmeester der ruiterij. De Wachtmeester, de deur binnentredende:

Zijn Excellentie Rabenhaupt gelast me,

Dat 'k u, heer overste, zijn aankomst meld.

Van Eij bergen.

Gereed, Zijn Hooggeboren hier te ontvangen!

{Hij begeeft zich, door de overige officieren gevolgd, naar buiten, en komt een oogenblik later terug, Rabenhaupt in de zaal geleidende.)

VIERDE TOONEEL.

De vorigen. Rabenhaupt.

Rabenhaupt.

Heil, heil u allen, onverschrokken mannen, Die Neêrlands wapenroem weer hebt gestaafd,

Die u uw afkomst waardig hebt getoond Uit vaad'ren, voor wier geestkracht en volharding De trotsche Spanjaard zelfs het vaandel streek! — Heil, heil u op deez' dag. Als Rome's veldheer Ging 't u: gij kwaamt — gij zaagt — gij overwont! Eén enkel uur van strijd slechts, — en de ellendeling, Die wederrecht'lijk hier zich had genesteld,

Sluiten