Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 24. De ontwerp-rekening over het afgeloopen jaar, jaarlijks in Mei in eene gecombineerde vergadering van Kerkvoogden en Notabelen met de daarbij behoorende bescheiden en eene schriftelijke toelichting ter tafel gebracht , wordt door den Voorzitter dier vergadering in handen gesteld van den Voorzitter van Notabelen.

De Notabelen benoemen, afzonderlijk vergaderd, eene commissie uit hun midden , welke de rekening onderzoekt en van haar onderzoek in eene afzonderlijke vergadering rapport uitbrengt; Notabelen stellen daarop de rekening voorloopig vast en zenden afschrift van het uitgebracht rapport aan het college van Kerkvoogden toe, waarop in eene gecombineerde vergadering de rekening wordt behandeld en door Notabelen een besluit over hare definitieve vaststelling genomen.

§ 5.

VAN DE VERKIEZING VAN NOTABELEN EN HUNNE PLAATSVERVANGERS.

Art. 25. Stemgerechtigd zijn allen, die Art. 2 van het Algemeen Reglement aanwijst, mits zij voorkomen op de stemlijst, in Art. 5 van het Algemeen Reglement bedoeld.

Ieder die op de stemlijst geplaatst wordt, kan vorderen, dat hem door Kerkvoogden een bewijs van stembevoegdheid wordt afgegeven.

Kerkvoogden houden jaarlijks op een door hen te bepalen en op de wijze bij Art. 67 van dit Reglement voorgeschreven, vooraf aan te kondigen dag, in de eerste dagen van November tot die afgifte zitting.

Art. 26. De stemlijst in Art. 5 van het Algemeen Reglement bedoeld, blijft, na hare vaststelling, voor het loopende jaar onveranderd van kracht , tenzij eene beslissing van het Provinciaal College of het Algemeen College, op liooger beroep gewezen, wijziging noodzakelijk make.

Art. 27. De Voorzitter van Kerkvoogden zorgt, dat de wijzigingen, in de lijst gebracht door eene uitspraak

Sluiten