Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitspraak.

die weinige sigaren sigari devo pagare pook'-i si-Gaar'-i inkomend recht be- del dazio? deew'-o pa-Gaar'-e

talen ? dèl daats'-io ?

Goed. ik zal betalen. Bene, pagherö. been'-e, paaG-e-ro'.

Hoeveel is het? Quanto fa? kwwan'-to fa?

In Italië heeftelkestad In Italia ogni citta ien i-taal'-za on'-ji nog een stedelijk ha ancora un dazio tsjiet-ta' a an-koor'-a inkomend recht. di citta. oen daats'-io di

tsjiet-ta'.

Die bagage is niet Questo b_agaglio non kwwèst'-o ba-aaal'-jao van mij. appartiene a me. non ap-par-tjeen'-e a

! mee.

Waar is mijn goed? Dov'è il mio bagaglio? doow èè iel mi'-o ba-

Gaal'-jio?

Dat zijn mijne koffers. Questi sono i miei kwwès'-ti soon'-o i

baali. mieej baw'-li.

Een oogenblikje asje- Scusi un momento. skoez'-ioenmo-mèn'-to blieft.

Ik zal dadelijk open- Apro subito. a'-pro soeb'-i-to.

maken.

Hier is de sleutel. Ecco la chiave. èk'-o la kf'aaw'-ee.

Monsters zonder Campioni senza kamp-joon'-i sènts'-a

waarde. valore. wa-loor'-e.

Kruier. / Faccino. fat-yien'-o.

Commissionair. )

Breng mijne koffers Mi porti i miei bauli mi pör'-ti i imeej baw'naar het station. alla stazione. li al'-a staatsboon'-e.

Hoeveel moet gij Quauto vuole? kwwan'-to woe-ool'-e?

daarvoor hebben?

Twee lire, mijnheer! Due lire, signore. doe'-ee lier'-e sien-

joor'-e.

Dat is te veel. E troppo. èè tróp'-o.

Hier is één lire en Ecco una lira, e èk'-o oen'-a lier'-a, ee vijftig centesimi. cinquanta centesimi. tsjien-kwwan'-ta

tsjèn-teez'-i-mi.

Dat is genoeg. Basta. bas'-ta.

Dank u, mijnheer! Tante grazie, signore! tan'-tee oraats'-jee,

I sien-joor'-e.

Het etenshuis. La trattoria. la trat-o-ri'-a.

Aannemer! geef mij Cameriere, mi dia kaam-e-n'eer'-emidi'-a iets qualche cosa kwwal'-kee kooz'-a

Sluiten