Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den uitgever B. WESTERA te N ij verdal is ook verschenen het werk

„Practisch Taalonderwijs

waarvan binnen een half jaar een tweede druk noodig was.

Het is een boek, waaraan jaren behoefte is geweest. Tal van jongelieden zagen pas op lateren leeftijd het nut in van een behoorlijke kennis hunner moedertaal. Voor les nemen was altijd geen gelegenheid en al nam men les, dan was er vaak gebrek aan een goed studieboek. Dit boek wil in die behoelte voorzien.

Het is eerstens geheel ingericht voor zelfonderricht.

Geen oogenblik hoeft de leerling, die alleen moet studeeren, verlegen te staan, ook niet met e \raag, of hij zijn werk wel goed gemaakt heeft: Alle oefeningen zijn achter in het boek uitgewerkt.

In de tweede plaats is het boek, ook wanneer men les neemt, een uitnemende handleiding.

Wie het boek met ernst doorwerkt, kan er van verzekerd zijn, dat hij op taalgebied \oor ie piactij

behoorlijk onderlegd is.

„Practisch Taalonderwijs" is geheel geschikt om zich een goed gebruik der Nederl. Taal eigen te maken, èn wat TAAL èn wat STIJL betreft. Ook het maken van OPSTELLEN wordt er breedvoerig in besproken. Verder bevat het boek een lijst van Vreemde W oorden en Verkortingen met Verklaring en wijze van Uitspraak. Ten slotte geeft het nog een 27-tal bladzijden over het lezen van letterkundige stukken.

't Boek is 368 bladzijden en kost ƒ 1,25 ; franco per post tegen ontvangst van postw. a J '»35* ie er meer van weten wil, vrage het uitvoerig 1 rospectus aan, dat gratis wordt toegezonden.

Sluiten