is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn reis door het aartsbisdom en de stichting van Nieuw-Dordrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te preeken, wat zijn voorganger mij afgeraden had. Hier bracht ik een paar genotvolle dagen tevens rusttijd door en zag mijn ontbrekend kapitaal met 78 gulden verminderd.

Rumpt. Alhier preekte ik 15 Aug. 1903, en hier had ik weer de voldoening met een priester te spreken die het veen kende en mijn arbeid naar waarde wist te schatten. ZijnEerwaarde was vroeger eenige dagen in Compascuum op bezoek geweest en niet in het gunstige jaargetijde. Wat had ZijnEerwaarde eene voldoening toen hij zag dat de collecte met zijn offer 81 gulden had opgebracht.

Rhenoy, 16 Aug. 1903. Hier preekte ik 's morgens onder beide H. H. Diensten en collecteerde 55 gulden en genoot daarenboven de hartelijkste gastvrijheid in deze pastorie.

In den namiddag van dezen dag preekte ik te Gellicum onder het Lof. De parochie is hier klein, maar toch vond ik er nog warme harten ; 21 gulden lag er op de schaal met een gouden ring.

Het was mij onder de predikatie niet ontgaan hoe eene vrouw, moeder tevens , haar zakdoek had benut voor de heete tranen die zij schreide, toen ik sprak over de moeders van Nieuw-Dordrecht. Ja, arme moeder, gij zijt een der velen geweest die beseft wat het zeggen wil in moeielijke omstandigheden den troost van een priester niet te missen. Bij de collecte was uw beurs gewis niet genoeg gespekt en daarom trokt gij den trouwring van uw vinger en offerdet gij deze op mijne schaal. Goede moeder, ik had uwe toegenegenheid gepeild en dat was voor den bedelaar genoeg; zonder dat iemand het kon bemerken, lag ik den ring daarna weer voor u neer, niet omdat ik uw offer versmaadde, maar omreden ik zulk een offer niet eischen mocht.

De pastoor van 't Goy, die gehoord had,