is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitoefening zijner functien, en zijne verbanning- met zijne Assistenten, de Eerw. Heeren I. D. Escherich, A. Heuvels, B. Kerstens en J. van den Brand, — uit Ned.-Indië, door een adjudant van dienst aan de pastorie te Weltevreden bezorgd, en denzelfden dag verscheen dit gewichtig docu ment in de Javasche Courant. En alsof de kelk des lijdens nog niet genoeg was gevuld, werden bij ditzelfde besluit de Eerw. Heeren Cartenstadt, Grube en Van Dijk weder tijdelijk in hunne functiën hersteld en door het Indisch Bestuur, niettegenstaande zij thans zonder eenige jurisdictie

waren, herplaatst.

Eenige dagen later verscheen de President van Batavia en de kerkmeesters ter pastorie, om den inventaris der kerkgoederen op te maken en alles te verzegelen. De openbare Godsdienstoefening in Ned.-Indi > had opgehouden; alle katholieke kerken waren gesloten, behalve te Padang (Sumatra), waar de waardige priester Th. Staal de h. bediening uitoefende.

Monseigneur Grooff en de zijnen lazen nu 's morgens in hunne kamer de H. Mis. — En zou men niet geneigd zijn te zeggen, dat de vervolging, tegen het hooid deiKerk in Ned -Indië ontstoken, nu reeds geestelijke vruchten begon te dragen ? Aan het H Offer, waaronder de edele balling steeds een opwekkend woord sprak, namen tal van geloovigen deel ; telkens was de pastorie als opgepropt met menschen. Ook verscheidene naam-Katholieken ontwaakten uit hunnen doodsslaap. Nagenoeg geheel de gemeente te Batavia maakte van de gelegenheid gebruik, om aan de verbannen priesters hunne zondenschuld te belijden en uit hunne handen het brood der sterken te ontvangen.

De dag van vertrek, de 2den Februari, was aangebroken. Mgr. wilde echter Indië niet verlaten, voordat hij een afscheidsgroet gezonden had aan Padang's pastoor, den WelEerw. Heer Th. Staal. „Ik zond", zoo meldt hij aan een vriend, „ik zond met een bevende hand nog een brie*