is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesteld, volgaarne voor de eer van God en voor de zaligheid der zielen ons leven hadden willen eindigen, en waar wij geen ander doel beoogden, dan om bij de herstelling van den vervallenden godsdienst, met Gods genade, zielen voor God en harten voor den koning te winnen, niet verlaten, zonder langs dezen weg met een bloedend hart nog eens onze vaderlijke stem te doen hooren.

Ach ! dierbare Katholieken, die wel verre van aan de genade Gods te wederstaan, aan ons, onwaardige, wel gehoor hebt willen geven, en U dientengevolge met de genademiddelen der H. Kerk versterkt, U thans op den weg der deugd en godsvrucht bevindt, — in den naam van Jezus blijft eendrachtig met elkander, en volstandig" in het geloof, zonder U door die ongelukkige godsdienstonverschilligheid te laten vervoeren; onwrikbaar in de

hoop, want God verlaat de zijnen niet, en onbewegelijk is de liefde Gods !

Lieve Katholieken, wier harten wij helaas ! niet hebben kunnen winnen, en die wij, tot vermeerdering onzer smart, hebben moeten achterlaten, zonder iets goeds voor uwe ziel en zaligheid te hebben kunnen stichten; God, hoop ik zal U zijne barmhartigheid niet onttrekken, maar U nog" eenmaal de genade schenken, en U doen beseffen, dat het l niets zal baten in het rijke Oost-Indië alle mogelijke schatten te vergaderen en alle aardsche genoegens te genieten, indien uwe arme zielen verloren gaan !

Brave ouders ! ik bid het U, zorgt bij het gemis van wettige zielzorgers voor uwe lieve kinderen, voor wier edele zielen gij voor Gods rechterstoel eenmaal de strengste rekenschap zult moeten afleggen.

Lieve kinderen ! eerbiedigt uwe dierbare ouders ; blijft op den weg der deugd en godsvrucht; laat U niet verleiden tot het kwaad, maar volhardt in het goede, en de

God van vrede en zegening zal steeds met ü zijn en blijven.

Kortom, dierbare Katholieken! ja allen, van welken godsdienst, rang of stand gij ook moogt wezen, de goede