is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

knapen, die geen woord Hollandsch spraken en nooit met beschaafde menschen hadden omgegaan. Hij vroeg mij om raad en bijstand, belootde hulp; als ik een middel wist, om aan die jongens eene opvoeding te geven.

Ik bedacht mij een oogenblik en zeide toen: „Geef ze mij, ik zal voor hen zorgen." Op dien dag besloot ik mij te wijden aan de opvoeding van arme verlatene kinderen. De twee kinderen kwamen, en eenige dagen later, toen het bekend werd, dat de pastorie te Buitenzorg een asyle was voor kinderen, bracht de YVwe van een gepensionneerden 2den luitenant mij hare drie telgen, zoodat ik nu voor een zestal kinderen te zorgen had. Meer kon ik er niet plaatsen ; want daar was ons huis niet voor ingericht. Ik maakte van de bijgebouwen een soort van dagverblijf, waar de jongens konden eten en hun huiswerk maken en van een groote wagenkamer maakte ik een slaapvertrek; door op banken van bamboe matrassen kussens te leppen.

A o o

Het was in die daofen een o^etob van belang om al het

O O <^>

noodige voor de zich steeds uitbreidende huishouding bij elkaar te krijgen. De pastorie te Buitenzorg was allereenvoudigst ingericht; daarvan kon niets gemist worden, en al bracht ik iederen keer, wanneer ik van Batavia naar Huitenzorg terugkeerde nog zoo veel mee van wat ik in de winkels en aan de pastorie te Weltevreden had gekregen, het was nooit genoeg. — De huisbewaarder was, ik ondervond het te laat, niet te vertrouwen, wat ik binnen bracht, ging er ook weer uit en kwam in verkeerde handen. Wegens veelvuldige afwezigheid was mijn toezicht onvoldoende en er werd ook voor gezorgd, dat uiterlijk alles in orde was. Later toen niet alleen levensmiddelen maar ook meubilair uit het huis werden p"edraefen, krees* de

o o ' ( »

man zijn ontslag; de schade was echter geleden.

Veel steun ondervond ik van de katholieken van Buitenzorg zij hielpen mij niet alleen met hunne giften en maandelijksche bijdragen, ook met kleedingstukken en levensmiddelen. Een der hotelhouders heelt jaren lang het middag- en avondeten gratis verstrekt, om mij op die