is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gaan wij thans voort met de beschrijving. Als de processie bij het sterfhuis gevormd is, trekt zij langzaam kerkwaarts. Voorop het kruis tusschen twee kandelaars, daarachter het vaandel of de vaandels vervolgens eenige Contrerieleden in vol ornaat, Deze zingen volgens oud Portugeesche muziek de „miserere". Dan komt het lijk op een baar door vier stevige mannen op de schouders gedragen, daarna de belangstellenden. Gedurende de wandeling van het huis naar de kerk, en van de kerk naar het kerkhof bidden de niet-zangers een rozenhoedje. Dit gebeurt ook bij overledene kinderen, doch dan is de intentie voor de geloovige zielen in het vagevuur. De kindertjes zijn evenals in Holland met bloemen gekroond en de kleederen van alle kanten met gekleurd papier in allerlei vormen versierd. Meestal heeft de begrafenis in den avond tegen 5 uur plaats en wordt er later een H. Mis voorde n) overledene gelezen, soms echter gebeurt het, dat de H. Mis terstond vóór de ter aarde bestelling gelezen wordt. Dit laatste is echter nog een groote uitzondering.

Na de absolutie in de kerk gaat de menigte al biddende, gevolgd door misdienaars en priester, naar het kerkhof, om volgens kerkelijk gebruik de ter aarde bestelling te verrichten. Als de priester de plechtigheden verricht heeft, biedt een der aanwezigen hem een kokosnoot-schaal met zand aan, dat over het lijk wordt uitgestrooid. Daarna verwijdert zich de priester onder het bidden van het r i )e profundis", de menschen worden volgens familiebetrekking of rang uitgenoodigd, om wat zand uit te strooien Bij plechtige begrafenissen wordt het rDe profundis" bij het o-raf o-ezoneen. Meermalen wordt, gelijk ik zeide, voor de(n)

O o ° ^

overledene later een H. Mis opgedragen, waaronder de familieleden tot de H. Tafel naderen. Hiervoor offeren onze Christenen een kattie ( = l1/4 pond) was, dat uit 10 ot 12 kaarsjes bestaat, die gedurende de H. Mis branden. Zijn de menschen te arm, om dit kleine offertje te brengen, dan kunnen zij natuurlijk toch op aanvraag een H. Mis gelezen krijgen. Sommigen echter willen alles zoo grootsch