is toegevoegd aan uw favorieten.

Brief naar aanleiding van D. S. Gorter's geschrift: De theologie van Pr. J.H. Scholten enz.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cn >n dit goddelijk gezag, a|«oo geconstateerd, vindt ohper den grond des gelooft voor.onmondigen kin-

■ °n' J""?C llc,|cn' volwassenen, dienstboden dalooners, handwerkers! en," |,l. 64. »I)e eeni-zins

IZ?T "r,en WU hem -beeft geen

ft iJer' ó70d teren n,ee'' "00di?" Het aUernatief

■ ,e ; o ; a, gorters Christen dat alles blinde-

■ . ^ hebben aan te nemen op het gezag van • doinine s' , en „0g Vve, van met elkander twis" lende godgeleerden, en zich dus verlaten moet op

u!?enis, welke onmondigen, dienstboden, r ooneis.enz. niet kunnen beoordeelen, óf al die geleerdheid zich zal hebben eigen te n aken om wanneer ook de uitkomst volkomen gun^ 1' mogt, bij slot van rekening, te vernemen: God heeft >» vroegere eeuwen door abraham en mozes, door JEZUS

z'jne Apostelen tol hunne tijdgenooten gesp ok n

? ' "on,lcp er' ''Ü gebrek aan zelfstandig geloof zeker van te wezen, dat God dat alles ook tot hen, *e°

bekt'

b. ■ lig, en wien kan hel verwonderen dal

me a een dc llly8iiekent niaa,. 0f)k (,c hervormers

■ ■ . lutiier en kalvijn, en niet slechts deze maar °° b0,isseaü en lessing, en niet slechts ^

methol'8 GliEG°R|U^VI in den strijd inel iiermes, eené " 'Ie veroordeeld hebben, waarbij de erke,,„i„- Z onfeilbaar r/oddelij/c gezag van menschel^. i. » bewijzen alhankelijk gemaakt en de vraag: heeft God gesproken ? voor eenc feilbare vierschaar bepleit en be-

iioiiwd T„,7; r,e r"'" '"m"m «-