is toegevoegd aan uw favorieten.

Brief naar aanleiding van D. S. Gorter's geschrift: De theologie van Pr. J.H. Scholten enz.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l'Ü hl. 47 verklaart het gezag van God le gelooven op mensc iclijk gezag door de kritiek bevestigd!"

1 aar, zegt hij, dat gezar, is slechts de aanvang,

'' ' v gelooft eerst op hel gezag zijner ouders en

°m daarna uit eigen oogen te zien,

Ik i/ U'l "i ' \ 'l0t 0""'°"nen ■ Maar is dil gezag dan L C " S°'ldelijk gezag, dat ons absolute z.ekerheid moei waarborgen? Mag het feilbare gezag,

dal den «"mondige, die zich alles laat diets maken, zijne kinderjaren hehcerscht, als analogisch voor'«'•> g«l«eu voor het onfeilbaar gezag van God? < kimdaarenboven gelooft op het gezag van zijnen ^ en van wien het tvcc,, dat bel

IS' 31aar ,liei' is hel juist ,1e vraag: hoe ecl ik da God gesproken heeft? Zoo ik dat laatste "et weten kan dan langs den weg, dien gorter ons !' 'J7' ewa,,delen, om dan nog, aan het eind der

■ ?,' °;il.tei,'00re" spreken lot ,8,,ae». wc0d.mü8, ,l" "ithische gemeente, maar zonder, bij gebrek

:a,:„e,ge" ,n,i»1 1,1 <le waarheid, de vrucht des H. '"S'N/ Ie welen, of God ook lot mij en wal Hij . mU f^en beeft, dan verlaat ik zulk een bedriegelijk standpunt, en dank christus, die mij in laa ges leid heeft God „iel te boeren uit de verte, <" 001 het kanaal eeuer overlevering, die eerst aan »e nog altijd moeijelijke tekstzuivering en kritiek o °"(,e;'"'orpen worden, niet door eene getuigenis van vleescl, en bloed, maar door de getuigenis des H. Geesles, door de sten, der waarheid zelve, welke de '•ede, door c„„,sn,s van de heerschappij der zondige

neigingen verlost en geheiligd, mij reglstreeks leert verstaan.