is toegevoegd aan uw favorieten.

Rome's verbod tegenover Gods bevel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werpen wil , af te stooten en uit te blusschen 1).

De waarlijk Gereformeerde ziet zich dus in 't bijzondei' in onze dagen geplaatst op hetzelfde pad, door zijn Heer en Meester betraden, wandelende met de weinige getrouwen tusschen de groote menigte Phariseën en Sadduceën, verkondigende het Koninkrijk Gods, door liefde gedreven den zondaar tot de waarheid roepende, zonder vrees de logen bestraffende, waar zij zich voordoet, en

1) Hetzelfde standpunt dat ik in den jare 182G reeds aangewezen, ontwikkeld en verdedigd heb, hl ij ft ook nog in 1842 proefhoudend, waar liet opred i tel ijk wordt vaslgeliouden. In onze Wettelijke strijd des Chris tens of de ware belangen der Hervormde Kerk. zeiden wij reeds «zoo wij de Gereformeerde Kerk tegen over dc Roomschc, alzoo beschouwen, de jammerlijke toestand waarin zij zich lieden hevindt, in haar oorsprong en verdere ontwikkeling gadeslaan en inderdaad biddend uitzien , naar hetgeen dc verdere voortgang van dat verval zou kunnen sluiten ja welligt zoo 'l God behaagt, hare breuke genezen, dan heb]>en wij eenen vasten grond onder de voelen en in den strijd zelve een zeer eenvoudig beginsel van verdediging tc volgen. Immers wij zien dan met in 't ongeloof, in het bijgeloof, in de Neologie, in de valsehe Pliilosophie, in het Roomschc wangeloof, in het Jesuilismus zoó des Roomschen als Onroomschen of wat dies meer zij, zoo vele onderscheidene vijanden, die wij ieder a!zonder'ijk en op eene bijzondere wijze zouden moeien bestrijden. veel min mogen wij den eenen inroepen om met meer succes, zoo men voorgeeft, den anderen tc kunnen weerstand bieden: O, neen! zoo wij vóór dc waarheid in opregtheid strijden, dan kennen wij slechts eenen vijand, de logen ; in welk gewaad zich deze nu ook moge vertooncn , hij is en blijft dezelfde vijand en moei hij ons dezelfde afkeer, denzellden haat, denzelfden weerstand vinden, met dezelfde wapenen beteugeld worden. Want die vijand moge oorlogslisten behoeven en om des te meer tc kunnen bedriegen en verschalken, naar de wisselende en wentelende tijdsomstandigheden ook van gewaad verwisselen , maar de waarheid die op haren onbewegelijken rotssteen onwrikbaar en pal staat, die het daglicht niet'schuwt en steeds wakende, ook voor de aanvallen des nachts niet bevreesd is, betoont zich alloos dezelfde: met hel ongedekt gelaat en met het kleed der opregtheid omhangen , wacht ze moedig den vijand af, hoe en waar hij zich ook mogt vertonnen. »