is toegevoegd aan uw favorieten.

Rome's verbod tegenover Gods bevel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoekende alleen te handhaven de eer van God en van zijn onfeilbaar Woord.

Getrouw aan die beginselen en biddende tot God, dat Hij ons in zijne kracht in die belijdenisse.zal doen volharden (want zonder Hem kunnen wij niets doen), willen wij nu het merkwaardig geschrift laten volgen van een der hoöfdprelaten der Roomsche Kerk, om daaruit gelegenheid te nemen, tegen de heillooze en tevens dwaze rigting te waarschuwen, die deze Kerke blijft volgen en zal blijven volgen, zoolang zij haar rijk van onkunde, bijgeloof en afgoderij verdedigen en uitbreiden wil.

BEYELBRIEF VOOR DEN VASTEN.

ENGELBERTUS STERCKX,

DOOR GODS B.IRMHERTIGHEID CARDINAEL—PRIESTER DER HEYLIGB ROOMSCHE KERK, VAN DEN TITEL VAN DEN H. BARTHOLOJIEÜS IN T EYLAND , AERTSBISSCHOP VAN MECHELEN EN PRIMAET VAN BELGIEN, ENZ.

AEN DE CLERGIE EN DE GELOOVIGEN VAN ONS BISDOM ZEGEN EN DE ZALIGHEYD IN DEN HEER.

Zeer beminde Broeders !

« Het aenkondigen der dispensatien, welke wy om groo» te redens u in de wet van het vasten moeten vergunnen, » geeft ons jaerlyks eene schoone gelegenheyd om u de i) vermaningen te geven , die wy voor uwer zielen zalig» heyd meynen noodig te zyn. »

ft

■■