is toegevoegd aan uw favorieten.

Rome's verbod tegenover Gods bevel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< Wy gaen dezelve dit jaer waernemen om u te spreken » over het lezen van den Bybel in de moederlyke tael, » omdat men gezocht heeft u de wet te doen overtreden, » die de H. Kerk daerover gegeven heeft en het te vreezen » is dat die booze poagingen nogzullen vernieuwd worden. » Wy gaen u doen kennen de ware grondstellingen, die » hierin moeten gevolgd worden , de regels, welke de H. » Kerk heeft voorgeschreven en de tucht, die in ons bis» dom onderhouden word en volgens dewelke gy ver» plicht zyt u te gedragen.

» God heeft ongetwyfeld de heylige boeken zoo van het » Oud als van het Nieuw Testament gegeven tot zaligheyd » en stichting van alle menschen ; maer hy heeft niet ge» wild dat alle menschen die noodzakelyk zouden moeten » lezen. De Priesters moeten ze gestadig lezen : want, zegt » den Propheet Malachias, de lippen des Priesters zullen de » wetenschap bewaren en uyt zynen mond zal het volk de » wet leeren, omdat hy den gezant is van den Heer der » heyrkrachten 1); en den Apostel Paulus zegt aen zynen «discipel Timotheus, welken hy Bisschop van Ephesen >< gesteld had, dat: alle schriftuer van God ingegeven dien» stig is om te onderwyzen, om te wederleggen, om te be» rispen en om te onderrigten in de geregtigheyd , opdat » den mensch Gods tot de volmaektheyd kome en in staet zy » tot alle slach van goede werken 2). Ook heeft de H. Kerk »ten allen tyde de Priesters belast van zich toe te leggen >» op de H. Schriftuer en ze te overwegen. Maer het is aldus >» niet gelegen met de enkele geloovigen. Noch God , noch » de Kerk verplicht hun van ze te lezen. Alhoewel tycfens

1) Maleaeli. II: 7.

2) 2 Tim. III: 10, 17