is toegevoegd aan uw favorieten.

De kinderdoop

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al kunnen zij ook niet in Christus gelooven, dan komt hun ook het avondmaal toe, al kunnen zij zich zeiven ook niet beproeven. Zoo moesten immers ook onder de Joden de kinderen, die besneden waren, van het Pascha eten; en het is een onloochenbaar feit, dat de kinderdoop en het kinderavondmaal in de derde eeuw na Christus tegelijk ontstaan zijn en gedurende tien eeuwen onafscheidelijk met elkander verbonden zijn geweest, gelijk ik later uit de kerkelijke geschiedenis bewijzen zal.

Bijna alle verdedigers van den kinderdoop zoeken dit duidelijke bevel des Heeren te ontzenuwen door eene schijnbare zwarigheid. Zij beweren namelijk, dat wij de woorden des Heeren: „Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden," niet letterlijk kunnen opvatten, want dan zou men evenzeer moeten besluiten, dat niemand zonder geloof kan zalig worden, en dat bij gevolg kinderen, die niet gelooven kunnen, allen verdoemd zullen worden.

Het smart mij, zulke uitvluchten te moeten beantwoorden. Ziet gij niet, dat de Heere hier van de verkondiging des Evangeliums spreekt? Die hetzelve hoort en gelooft, wordt zalig; maar die het door ongeloof verwerpt, wordt verdoemd. Zuigelingen nu kunnen de blijde boodschap noch door het geloof aannemen, noch door ongeloof verwerpen. Dit heeft dus in het geheel geen toepassing op hen. Wat echter de zaligheid van kinderen betreft, zoo geloof ik, dat het bij God mogelijk is, om hen te behouden door het bloed van Christus, en zonder geloof of doop, indien zij in hunne kindschheid komen te sterven.

Maar nu zijn er wederom anderen die beweren, dat jonge kinderen wel gelooven kunnen, en als bewijs hiervoor het huppelen van Johannes den Dooper in den schoot zijner moeder, enz., enz. aanvoeren ! Dit is zulk eene dwaze bewering, dat zij bijna geen antwoord verdient, dan de waarschuwing van Paulus: „Broeders, wordt geen kinderen in het verstand! maar zijt kinderen in de boosheid, en wordt in het verstand volwassen." Hoedanig een begrip hebben zulke menschel) van het geloof? Kunnen kinderen geloof hebben zonder kennis? Eu wie heeft ooit van de kennis van pasgeboren zuigelingen gehoord? Indien kinderen geloofden, dan zouden wij hen, zoodra zij beginnen te praten, hooren spreken van God en goddelijke zaken, zonder onderwijs van hunne ouders of van den Bijbel. Eu is ooit iets dergelijks gehoord? Kan iets luider getuigen van de ongegrondheid van den kinderdoop, dan dat deszelfs verdedigers tot zulke ongerijmdheden toevlucht moeten nemen, om hem staande te houden? En dit in weerwil van Gods uitdrukkelijke verklaring dat,, kinderen nog goed noch kwaad weten." (Deut. 1 : 39.)