is toegevoegd aan uw favorieten.

Het driehonderdjarig bestaan van het Seminarium der Remonstranten 1634, 28 October 1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mevrouw Wed. Groenewegen-Kollewijn. Verder herinneren wij gaarne aan de aanwezigheid van Dr. A. W. Harrison, Principal of Westminster College te Londen, in wiens werk „The beginnings of Arminianism" de opmerking wordt gemaakt over het ontbreken van eenig gedenkteeken ter herinnering aan Arminius in de Pieterskerk, van Dr. H. C. Diferée uit Amsterdam, van Mevrouw Idenburg-Siegenbeek van Heukelom, secretaresse der Historische Commissie der Rijksuniversiteit te Leiden en van Dr. Koert, directeur van „De Lakenhal , die beiden zooveel hebben bijgedragen tot de voorbereiding en het welslagen der tentoonstelling. De predikanten, emeriti en proponenten hadden in de zijbanken plaats genomen; de Seminaristen zelve vonden amper een plek voor de holte huns voets. Deze allen vulden, met een groote menigte studenten en andere belangstellenden, het groot-auditorium inderdaad tot den nok.

Te twee uur precies kondigde het stafgerinkel der beide pedellen het begin der plechtigheid aan. Op de gebruikelijke, altijd indrukwekkende wijze traden rector-magnificus, de hooggeleerde spreker en vele hunner ambtgenooten uit de onderscheidene faculteiten het groot-auditorium binnen en namen hun plaatsen in. Spoedig daarna volgden Curatoren der Rijksuniversiteit, — Leiden's burgemeester als president-curator aan t hoofd, — die de hoogste autoriteiten binnenleidden, die dezen middag mochten worden verwacht: Zijne Excellentie Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, Minister van Sociale Zaken als vertegenwoordiger van den Raad van Ministers en de nu overleden Minister van Waterstaat, Ir. J. Kalff, die, zelf tot de Broederschap behoorend, den wensch had te kennen gegeven zijn ambtgenoot te vergezellen. Slechts de gouverneur der provincie Zuid-Holland, die bericht had gezonden zeer tot zijn spijt door ambtsbezigheden verhinderd te zijn, ontbrak in de rij der genoodigde autoriteiten.