is toegevoegd aan uw favorieten.

Een woord van antwoord op vele brieven, betreffende mijne afscheiding van de Christelijke Afgescheidene gemeente, de weigering van den eed voor de regtbank, enz.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar ik zal u zeggen wat er is, van mijne betrekking tot genoemden Leeraar; nadat ik geruimen tijd in een gestaltelijk leven zalige dagen liad doorgebragt l), waarin het gebed en de overpeinzing van Gods Woord, mijne spijs waren bij dagen en bij nachten , kwam ik in eene dikke duisternis; hoe ik arbeidde ik kon in dien vorigen stand niet terug komen, ik leefde tusschen hoop en vrees dobberende, raad en troost kon ik bij mijne vorige vrienden niet vinden, een dor en doodig bespreken van leerstukken, een pleisteren van elkander in eenen geesteloozen onvruchtbaren of twijfelenden toestand, was voor mijne naar rust en vrede met God smachtende ziel, als rook den oogen en gelijk edik den tanden, er was in mijne door schuld verslagene en benaauwde ziel slechts plaats voor een Evangelie, dat in deze dagen uiterst schaars te vinden is; nadat ik heinde en ver te vergeefs gezocht had, naar eene boodschap die inderdaad voor mij eene blijde boodschap mogt genaamd worden, kwam mij in den zin mij te begeven tot de, door de vromen dezer dagen, verachten uitgeworpenen en als ongoddelijken gesmaaddèn en waarlijk ik vond hier en daar 2) wat ik niet gevonden had bij die rein zijn in eigene oogen, maar van hunnen drek niet gewasschen zijn; een van hen gaf mij «Eens Christens reize naar het land van Emmanuel, door Woutherus Bekker," dat %>ek at ik op en het was als honig in mijn mond; daar vond ik eerst een weg voorgesteld, waarin God regtvaardig was en regtvaardigende dengenen die uit den geloove Jezu is, wel had ik hierover, voor-

1) Dit was kort nadat ik inijn ouderlingsambt had neergelegd en reeds in huis bleef.

2) Ik ontmoette er een, die rekenschap kon afleggen, hoe hij voor God geregtvaardigd en met een drieëeuig God verzoend was geworden.