is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat dunkt U van den Christus?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien godsdienst waarheid en verdichting te onderscheiden, en het goud is ons te kostbaarder geworden hoe ineef wij het van het stof der eeuwen hebben gezuiverd. O, hoeveel moet ons er daarom aan gelegen zijn eene zoo heilige zaak der menschheid in haar diepte te leeren kennen ! Maar hoe treurig dan, dat er zijn, die meenen zich onder de onzen te kunnen scharen , die zich vergenoegen met spottend iets te verwerpen, en verder in hun grove onkunde voortleven, en zoodanigen zijn er vele.

Voor ons bestaat Jezus' godsdienst niet in vormen en leerstelsels, 't is eene levenszaak. O, hoe heeft dan de jeugd noodig nauwgezet voor haar te worden gevormd, en de jongelingschap zich met al den ernst des harten aan haar te wijden! Maar dan is juist het lichtvaardig bejegenen van godsdienstonderwijs en geloofsbelijdenis, waarin zoovele ouders hunne kinderen voorgaan, een dubbel vergrijp.

"W ij weten zeer goed dat kerkgaan geen godsdienst uitmaakt, wij schrijven aan het avondmaal geen verzoenende of schulduitdelgende beteekenis toe. Wij beschouwen meer de openbare samenkomst als eene van die weldadige middelen om ons leven tot eene doorloopende toewijding aan den Hemelschen Vader te heiligen, en zien in het avondmaal alleen eene gedachtenisviering van dien Jezus, die voor ons de drager van den echt godsdienstigen wereldoverwinnenden geest is, eene gedachtenisviering om ook bij elkaar die trouw, dat geloof en die zeiiverloochening te versterken, waarin bij Jezus zich die geest heelt geopenbaard. Uit deze beschouwingen moest voor ons dubbele opprijsstelling van ons godsdienstig samenkomen voortvloeien , en nogtans hoe velen die het verwaarloozen!