is toegevoegd aan uw favorieten.

Welgelukzalig zijn zij, die in het huis des Heeren wonen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Drukker dezes, is mede te bekomen:

Verklaring van i.ct II. Avondmaal, "door Combi™ TïoRmis, Oud-Baadsheer bij het Hof yan Holland . / 0,25.

«ods Voozi enigheid, Mozes en de Kinderen Israels inde Woestijn ...... ƒ 0,25.

»c Protestant. Tijdschrift ter Bevordering en Verbreiding yan Bijbelkennis en ware Godsvrucht. Door eenige Nederlandsche Godgeleerden, 13 Jaargangen.

Iedere Jaargang van 12 Nommers is nog voor ƒ 2,30. te bekomen en afzonderlijke Nommers ... „ o'.30

Liever Turksch dan 1'auscli, 0f wederom een Slagtofrer yan het Bijgeloof en de Onverdraagzaamheid der

Roomsche Kerk . . . j-nc ƒ0,25.

Het Feest der Dwaasheid, gevierd op het vijfde Eeuwgetijde yan het Mirakel van Amsterdam . ƒ 0,20

Uitnoodiging aan alle Protestantsche Kerkgenootschappen, tot eene Openbare Godsdienstige Viering van 31 October, den Gedenkdag der Kerkhervor. ming . Benevens een Protest tegen Rome en het Jezuïtisme ^

Eere aan God. H„ide aan onzen beminden Honing en aan alle voor de waarheid strijdende Protestanten, wegens de beteugeling der Bisschoppelijke Hierarchie door F. Altham, Onderwijzer in de Geref. Godsdienst ƒ0,10.'

Een Blik op Rome en een Woord tot het Laauwe Christendom onzer dagen . . , n ln

* * * * • > ƒ U, IU.

«een Vrees voor Home. Een Lied voor de Kerk van Christus in deze dagen ƒ0 04

Een Brief uit den Hemel, aan allen die op Aarde wonen. ...