is toegevoegd aan uw favorieten.

Afscheidswoord aan de Gereformeerde Kerk te Zwolle

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U, mijne hooggeschatte en geliefde ambtgenooten, dank ik hartelijk voor Uw broederlijk, vriendelijk samenleven en werken met mij; Uw komst hier heb ik met blijdschap en dankbaarheid begroet. Gij waart goede collega's voor mij. Teveel kwamen we over 't geheel niet bij elkaar. De Gemeente is groot en geeft veel arbeid. Wij genoten echter toch een goede verhouding onder elkander. Ik voor mij houd, bij waardeering van anderen, veel van zekere zelfstandigheid, van een mijzelf zijn; dat gundet gij mij gaarne.

Wij zijn alle drie weer andere menschen, met andere gedaante, met een andere manier van optreden; welnu, ik heb U meermalen mogen hooren, met stichting — ik dank U hartelijk voor wat ik van U genoot ook in dit opzicht; — maar wat heerlijk is, wij riepen één God en Vader aan; wij predikten éénen Christus; wij waren dienaren van één Geest; wij arbeidden met hetzelfde woord; wij braken elkander niet af; saam bouwden wij op één fundament. Wij zochten den opbouw van ééne Gemeente.

Gij zult vorstaan, dat, hoewel ik op zich zelf gaarne met U had blijven arbeiden, ik met gerustheid deze geliefde Gemeente verlaat, in het bewustzijn, dat zij U beiden houdt. De Heere late haar U beiden, althans nog een tijd. Hij sta U bij in den wederom omvangrijker wordenden arbeid. Sterke U naar lichaam en geest. Geve (J verstand en genade en getrouwheid in alle dingen. En een goeden ingang voor uw woord en werk bij de Gemeente; bij oud en jong, bij „vaders' en „kinderen"; ook bij dwalenden en zondaars; bij de gezinnen zoowel als bij de enkelen 1

De Heere zij met U; en geve U ook in mijn plaats een collega naar uw hart; een man, met wien gij in eenheid en liefde kunt samenwerken.

Gel. brs. opzieners, U, alsook hun die gedurende mijn dienst hier als opzieners hebben gearbeid, breng ik mijn hartelijken dank voor wat gij voor de Gemeente deedt, voor den steun, dien ik van U heb mogen genieten Gij kent mijn eerbied voor uw ambt, mijn waardeering van wat Gij, met Opoffering van gemak, rust en huiselijk genot, deedt en doet voor de