is toegevoegd aan uw favorieten.

Stanley Jones

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij hem ioch om.

Na de conferentie in Jeruzalem heeft de Chineesche Christen Raad een pian ontworpen, dat bekend geworden is onder den naam „de Vijf-jaren-Beweging." Het doel hiervan is, een grootsche poging te doen, om in vijf jaren tijds het totale aantal Christenen in China te verdubbelen. In de eerste plaats tracht men de Christenen zelf het besef bij te brengen van hunne verantwoordelijkheid om hun volksgenooten voor Christus te winnen. Met grooten ernst worden zij door hun voorgangers hier telkens weer op gewezen. Van tijd tot tijd worden bekende Evangeliepredikers uit andere landen uitgenoodigd eene reis door China te maken om in deze buitengewone poging tot uitbreiding van het Christendom mede te helpen. Kagawa, de apostel van Japan, is reeds meermalen in China geweest, evenals de bekende Evangelist, Sherwood Eddy, uit Amerika. Zoo werd ook aan Stanley Jones gevraagd, of hij eenige maanden in het Verre Oosten wilde komen.

Hij reisde over Rangoon, Achter-lndië, en bracht twaalf dagen door op het Schiereiland van Malakka. In Singapore was de

rootste zaai volgepakt met een aandachtig cjehoor, dat voor et meerendeel uit Chineezen bestond. 7ii wk+en. rlal hii nn

weg was naar China, en hun nationalisme dreef hen om den man te hooren, die belang stelde in hun land. Ook deze menschen, waaronder zich vele studenten bevonden, zijn hun oude grondslagen kwijt geraakt en gevoelen zich van hun ankers losgeslagen. Zij staan open voor alle geestelijke stroomingen, waaraan onze stormachtige tijd zoo rijk is. Toen hij naar China ging zeide hij: „Er is in China een wedloop tusschen het Communisme en het Christendom, het eerste is het laatste voor, en de studenten zijn de sleutel tot de situatie." Na zijn bezoek noemt hij China „het rijpste arbeidsveld voor het Evangelie." Het is de vraag, of de huidige kansen zullen worden aangegrepen.

In Hongkong ontmoette hem een der secretarissen van den Chineeschen Christen Raad, om zijn reisplan met hem te be-