is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vaste fondament Gods en zijn zegel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grondbeginsel der scheiding in het Woord Gods ook nedergelegd is, zoo worden evenwel van onderscheidene zijden, zelfs van ware Christenen, vele bedenkingen daartegen aangevoerd. Daar nu vele dier bedenkingen op onkunde of misverstand berusten , zoo kan het goed zijn, wat nader hierop in te gaan.

In de eerste plaats zijn er velen, die in een valsche positie volharden onder het voorwendsel van nergens een zuivere gemeenschap te kunnen vinden, omdat zich overal tekortkoming en gebrek voordoet. Zij zoeken , waar zij met onbekeerden aan de tafel des Heeren gaan aanzitten, hun geweten gerust te stellen met de woorden: „Men kan niemand in het hart zien , en daarom geen juiste grens tusschen bekeerden en onbekeerden trekken; en bovendien ook Judas, de verrader, was aan de tafel des Heeren tegenwoordig." Doch de vraag is : Bevind ik mij in gemeenschap met dezulken , die het booze in hun midden dulden, of met dezulken, die het naar het Woord Gods oordeelen, dus het grondbeginsel van scheiding van het kwade handhaven ? In de gemeente te Korinthe, bijvoorbeeld, openbaarden zich vele treurige- dingen, en evenwel stond zij op den waren bodem , en werd door den Apostel als de „Gemeente Gods" toegesproken. Want ofschoon het booze daar ingedrongen was, zoo had toch , tengevolge van de vermaning van den Apostel, de uitoefening der tucht op een wijze plaats, dat hij tot hen kon zeggen: „In alles hebt gij uzelven bewezen rein te zijn in deze zaak." (2 Kor. 7 : II.) Gewis het is diep te beklagen, wanneer onder hen, die op den grondslag der waarheid vergaderen , het