is toegevoegd aan uw favorieten.

Herinnering en aandenken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R ü T II.

Het boek Ruth bij het boek der Richteren behoorende , (ofschoon niet — gelijk joodsche geleerden gezegd hebben — door denzelfden schrijver opgesteld), verplaatst ons in het midden van de voorvaderlijke familie van onzen gezegenden Heiland Jezus. Oppervlakkig zou men zeggen, dat het niets bevat dan een eenvoudig, aandoenlijk verhaal van het leven eener Moabitische dochter; maar de laatste verzen toonen ons, dat het geschreven werd, met het doel om te verklaren hoe eene heidensche maagd ingeënt is geworden op den heiligen stamboom, die de Verlosser ook der heidenen zou voortbrengen. Misschien daarom heeft de Christelijke kerk van alle. eeuwen in dit boek een type gezien, en verklaard, dat alles hier schaduw en schilderij is van Jezus den Losser (Goël) en van de door hem geloste, vrijgemaakte ziel. Uit dit oogpunt zullen wij den inhoud van het verhaal beschouwen, gedachtig aan het schoone woord van da. Costa.: »In de heilige geschiedenis spiegelt de eene tijd zich af in den anderen , de eene gebeurtenis in de andere, gelijk de hemel zich afspiegelt in het water, en vindt men gelijk in allerlei kleuren denzelfden lichtstraal — altijd den-