is toegevoegd aan uw favorieten.

"Wat zoekt gij den levende bij de dooden?"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chen op het Paaschfeest? Moet de christenheid niet veeleer ween en op Jezus' graf, daar zij sedert zooveel eeuwen te vergeefs wacht op de terugkomst van den verrezene ? Ziet: de eersteling onder de uit het doodenrijk op aarde terug gekeerden staat nog altoos alleen, geheel alleen. Bij geen enkele onder de millioenen zijner belijders is de wensch van Paulus vervuld, dat de geloovigen Christus in zijne verheerlijking zouden gelijkvormig worden! Ja, M. B. en Z., laat ons treuren en weeklagen op een dag als deze; bestrooijen wij ons met stof en assche, indien het waar is, dat wij nog altoos den Heer bij de dooden moeten gaan zoeken, en hem niet vinden kunnen bij die nog leven!

Christus onder de levenden! — Zullen wij dan, vraagt gij misschien, nog op verschijningen van den Verrezene wachten, even als die in de dagen der Apostelen den geloovigen ten deel vielen? — En ik antwoord: niet wachten slechts, maar zoeken zullen wij, dat ons de Heer, de levende, verschijne. Ik bid u, M. A., ziet er uwe bijbelsche verhalen nog eens op aan, of de verschijning van den Heer na Zijn kruisdood aan de zijnen niet de vrucht was van hun geloovig zoeken, van hunne reine liefde. — Is dat dan een zien geweest, als ons zien van stoffelijke voorwerpen, van zinnelijke ligcliamen? Hoe komt het dan, dat niet allen die aanwezig zijn Hem zien, maar sommigen, naar Mattheus' berigt,