is toegevoegd aan uw favorieten.

"Mijn zegenwensch"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geestesgave. De vraag is maar of wij den goeden weg inslaan, om tot bewustzijn van onzen godsdienstigen aanleg te komen. Verneemt in deze mijn laatste woord: Ontvangt het met de zachtmoedigheid, waarmede gij zoovele jaren mij hebt aangehoord en laat de plechtigheid dezer ure daaraan dubbele kracht verleenen tot overweging.

Men spreekt van de leugen in de IcerTc, in de beschaving en het maatschappelijk verkeer — en het pleit voor den geest van onzen tijd, dat men die leugen haat, en de oprechtheid zoekt. Maar weest dan ook oprecht voor u zelv. Mijne leerlingen en gij andere jonge menschen, die mij hooren moogt in dit oogenblik; de valsche schijn waarbij men zich voordoet als onverschillig voor het heilige, en mee doet met het smaden van den godsdienst, het loochenen van God en zijn gebod — die valsche schaamte is een leugen. Gij liegt tegen u zelv', tegen uw betere natuur, als gij den treurigen moed hebt om het beste, dat in den mensch is te smaden. O, wat ik u bidden mag, weest waar voor u zeiven! Gij hebt een afkeer van veinzerij en het is uw eere; maar bedenkt, dat niemand sterker dan Jezus dien heeft geopenbaard. Daar is een hemelsbreed verschil tusschen onwaarachtige femelarij en eerbiedwaardige vroomheid des harten. De laatste zocht ik u aan te prijzen: herinnert gij u dat — bewaart de indrukken, die gij ontvangen hebt — God geve, dat zij niet verloren gingen! en bindt u dezen laatsten raad van uwen leermeester op het hart!

Mannen en vrouwen, echtgenooten, huisvaders en huismoeders: weest waar voor u zeiven. Wat predikt u de levenservaring? Immers dit, dat het leven