is toegevoegd aan uw favorieten.

"Hunne teekenen tot teekenen gesteld"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSALM 74 : 4b.

»Zij hebben hunne teekenen tot teekenen gesteld."

De dichter is in bange zielsontroering van wege de smaadheid die zijn God en zijn volk is aangedaan, nadat het kleine Juda door het machtige Babel is overmocht. Wat hem wel het vlijmendst treft, is het brullen van den vijand, in driesten overmoed, in het midden van de vergaderplaatsen des Heeren, vernielende en verdervende alles in het heiligdom, als een, die de bijlen omhoog aanbrengt in de dichtigheid van een geboomte, o, Dat tergend slaan van de hand aan die heiligheden, waarvan een onzichtbare, symbolische sprake uitging! Dat aanranden van de teekenen des Heeren onder Zijn volk.' Die teekenen, welke zeiden, dat God hen had geplant, en waarborg en onderpand waren van dat heilig en dierbaar bezit, dat God hun had verleend! Maar het trotsche Babel heeft wreed en overmoedig die teekenen weggerukt, en diep dat gemis gevoelende, treurt hij: »Wij zien onze teekenen niet." De vijand heeft zijn teekenen, als symbolen van zijn heerschappij en overmacht daarvoor in de plaats gesteld. Zijn banier tegenover Jehovah's banier. Satan tegenover God. A ertrapt ligt daar onder den ellendigen voet hun geschiedenis, door Gods vinger beschreven; hun traditie, door Gods hand voortgeplant, en op de puinhopen van al wat heilig is, die banier des vijands ziende, schreit hij: »Zij hebben hunne teekenen tot teekenen gesteld! ' I'.n juist in dat herhalen: itol teekenen gesteld" geeft de dichter uitdrukking aan den brutalen hoon, die hem in zijn volk heeft gewond.

Ge gevoelt, wat ons juist dit woord voor den geest riep.

Hetgeen eerst geschied is met den Oranje-Vrijstaat, is nu ook gebeurd met Transvaal: de proclamatie van inlijving is door den hngelschen \ eldmaarschalk uitgevaardigd. De Oranje-Vrijstaat en de Zuid-Afrikaansche Republiek hebben opgehouden te bestaan. Gedelgd zijn ze uit de rij der vrije natiën. Niet voor het oog van God. Niet voor de strijdende burgers. Niet voor ons. Maar voor Engeland zijn ze er niet meer. Zij hebben hunne teekenen tot teekenen gesteld. \\ ant gelijk God met zijn teekenen spreekt en Zijn volk bezielt, zoo ook de vijand, en het stellen van zijn teekenen, is een daad van beteekenis, die zijn invloed niet mist op het hart van het volk.