is toegevoegd aan uw favorieten.

Bewaart uzelven in de liefde Gods

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

malen mogen brengen. Dat Woord ligt voor rekening van mij, die liet u bracht, en van u, die het gehoord hebt. Al die lieflijke Evangelie-noodigingen, ze liggen daar voor mijne en uwe rekening. O dat niemand onzer die genade mocht veranderen in ontuchtigheid, maar dat het onze innige, hartgrondige bede moge zijn, in de liefde Gods te leven en ouszelven daarin te bewaren, biddende in en om den H. Geest.

Ik mocht dat treffelijke werk, de bediening des Woords, verrichten naast u, geachte ambtsbroeder br. Sikkel, en genoot daardoor in meer dan één opzicht een groot voorrecht. Ik mocht mede winst doen met de heldere inzichten, u van God geschonken in Zijnen regel voor Zijne kerke, en menigmaal ouder uw voorgang in prediking en gebed worden gesticht en verkwikt, Gode tot eere, en moge het u zijn tot troost. — Gelijk er geen twee christenen op aarde gevonden worden, die op elkander in alles gelijken, zoo is het ook onder de dienaren des \\ oords. En groot was het onderscheid in gave en leiding tussclien ons. Zoo bestelde het Gods Vrijmacht. Hij is de Heere. Doch wij bouwden op hetzelfde fundament en waren één in éénzelfde dierbaar geloof. Gods ontferming en trouwe sterke u om nimmer door de moeilijkheden, die een dienaar des Woords ontmoet, ontmoedigd te worden, maar steeds uzelven te bewaren in de liefde Gods. Het zaad, door u overvloedig gestrooid, moge eenmaal worden teruggevonden in een oogst 30, 60, ja 100 voud, tot heerlijkheid Gods. Wellicht zullen we 't eerst zien in den den dag der eeuwigheid. Geve de Heere u, dat ge weldra een kloeken, trouwen, voorzichtigen ambtsbroeder moogt ontvangen in mijne plaats en door u beider dienst de gemeente gebouwd worde en bewaard in de liefde Gods. Hij late bij voortduring Zijn vriendelijk aangezicht lichten over u en uw huis en geve u, mee als vrucht van uw arbeid, Jerusalem te zien bloeien, 't welk God zegene.

Broeders Ouderlingen en Diakenen, met aangenaamheid en gemeenschap mochten we in de kerkeraadsvergaderingen verkeeren en saamwrerken. Geen wanklanken van