is toegevoegd aan uw favorieten.

Taak en loon van den evangeliedienaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En de prediking van het Evangelie keert zich tot de consciëntie tot ontdekking aan zonde en gerechtigheid en oordeel, tot verbrijzeling en verbreking,

en het roept dien ontdekte in zijn verbrijzeling en verbreking, tot geloof en bekeering,

zeggende hem, dat God geen lust heeft in den dood des zondaars, maar daarin dat hij zich bekeere en leve.

En dit karakter en doel van het Evangelie, deze verkiezing Gods, die zich wendt tot hetgeen niets is en verwerpt hetgeen iets is, dit voornemen Gods, om niet door de wijsheid der wereld, maar door de dwaasheid der prediking zalig te maken dien, die gelooft,

dit alles bepaalt nu ook de taak van den Evangeliedienaar.

Wat is Paulus, wat is Apollos ?

Wat zijn zij? Zijn ze leeraars van een wijsgeerig stelsel, van een met menschenwijsheid ineengezet systeem? Zijn ze hoofden van scholen en partijen? Hebben zij u wat aangebracht.

Niets van dat alles.

Neen niet in hun persoon, niet in hun wijsheid, niet in hun prediking, ligt uw zaligheid.

Paulus is niet voor u gekruist.

Gij moet niet in Paulus, noch in Apollos, noch in welken dienaar ook gelooven.

Want in hen is de zaligheid niet, noch in hun woord, noch in hun werk, en zij zijn niet van God ter zaligheid gegeven.

Wat zijn ze anders dan dienaren van God en van Christus.

Dienaren, van wien de Heere der gemeente, de opperste Herder der schapen zich bedient, om zijn Evangelie te prediken, om de blijde en zekere boodschap des heils tot u te brengen, opdat gij mocht weten en gelooven de dingen, die God in zijn eeuwige liefde u in Christus Jezus geschonken heeft.

Dienaren, die in Jezus' dienst het licht des Evangelies in de gemeente en alzoo ook in de wereld hebben te dragen, opdat het allen, die in het huis zijn, moge beschijnen, opdat zij verlicht mochten worden met de kennisse Christi tot zaligheid.

Dienaren, die u zóó het Evangelie moeten prediken, dat gij daarin God tot uw ziel hoort spreken van zijn oneindige,